การรับประกันสิทธิในอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์สำหรับทุกคนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย SDG

Logo

กรุงเทพมหานคร–(บิสิเนสไวร์)–26 พฤศจิกายน 2018

UN ESCAP ร่วมมือกับ UNFPA ได้จัดทำบททบทวนปฏิญญาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2013 เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการพัฒนาในกรุงเทพฯ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2018  ก่อนหน้าการประชุมนี้ได้มีการจัดตั้งฟอรั่มองค์กรประชาสังคม (Civil Society Organisation – CSO) เพื่อระบุประเด็นสำคัญและวางแผนอนาคต

ประเด็นที่มีความสำคัญในวาระการพิจารณา ได้แก่ – พลวัตรและความเหลื่อมล้ำทางประชากร การให้ความเท่าเทียมทางเพศ การเข้าถึงสิทธิในอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ทั่วโลก (sexual and reproductive health & rights – SRHR) กลุ่มที่อ่อนแอและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ประเด็นสำคัญในวาระการประชุม ได้แก่ การเพิ่มการให้บริการของ SRH แก่ประชากรที่ด้อยโอกาส การเปิดเสรีกฎหมายการทำแท้ง การศึกษาทางเพศแบบครอบคลุม (Comprehensive Sexuality Education – CSE) ในหลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นทางการ เงินทุนสาธารณะสำหรับ CSE และการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายในการลดและตอบสนองต่อความรุนแรงจากเพศ

ในขณะที่ ESCAP และ UNFPA มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คณะกรรมการกำกับดูแล CSO ได้เสนอแนะว่า ในการบรรลุเป้าหมายภายใต้การประชุมนานาชาติเรื่องโครงการพัฒนาประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development – ICPD) Programme of Action (PoA) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals – SDGs) 2030 บุคคลทุกคนต้องสามารถเข้าถึง SRH ได้อย่างครบถ้วน  แนวทางใดๆ ที่ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินงานของ SRHR รวมถึงการมีอคติ การแบ่งแยก และความเสมอภาคทางเพศถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามวาระเหล่านี้อย่างเต็มที่

Neha Chauhan ที่ปรึกษาด้านเทคนิค Advocacy and Accountability, IPPF, สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้กล่าวเกี่ยวกับ ICPD PoA ในนามของคณะกรรมการบริหารของ CSO ว่า "การดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ICPD PoA เป็นวาระทางการเมืองที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคย  รัฐบาล หน่วยงานของสหประชาชาติ และประชาสังคมจะต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งดำเนินการและทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าถึง SRHR ตามหลักสากลเป็นความจริงสำหรับทุกคน  ประเด็นนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุ SDG ในปี 2030"

ทางคณะกรรมการได้แนะนำให้ ICPD PoA เป็นเป้าหมายการพัฒนาและนโยบายทางการเมืองที่สำคัญ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเสริมสร้างและขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ SRHR โดยการศึกษาชุมชนที่อ่อนแอและถูกกดขี่  รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและสังคมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ CSO สามารถมีส่วนร่วมในสังคมและการกำหนดนโยบาย

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าในการตระหนักถึงความสำคัญของ SRHR และการดำเนินงานของ ICPD PoA   อย่างไรก็ตามยังคงมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและบรรลุเป้าหมาย SDG ภายในปี 2030 โดยไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181126005537/en/

ติดต่อ:

Kanica

kanica@avian-media.com

+919810113624