AJC จัดงานประชุม ASEAN Services Trade Forum ในโตเกียวเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการใหม่ในบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียนและโอกาสทางการลงทุนในภูมิภาค

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–05 ธันวาคม 2562

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น หรือ ASEAN-Japan Centre (AJC) จัดงาน "ASEAN Services Trade Forum ในหัวข้อบริการด้านสุขภาพและสังคม" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาลและวิชาการของญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากเก้าประเทศกลุ่มอาเซียนและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศกลุ่มอาเซียนในกรุงโตเกียวทั้งหมด 107 คนเข้าร่วม

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูแบบเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005993/en/

Government representatives from nine ASEAN countries who participated in the ASEAN Services Trade Forum held in Tokyo. (Photo: Business Wire)

ตัวแทนรัฐบาลจากเก้าประเทศในกุล่มอาเซียนที่เข้าร่วมงาน ASEAN Services Trade Forum ซึ่งจัดขึ้นในโตเกียว (รูปภาพ: Business Wire)

การพัฒนามนุษย์ขึ้นอยู่กับและเป็นตัวกำหนดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม กำลังการผลิตของแรงงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลผลิตโดยรวม ความสำคัญของการมีอยู่อย่างยั่งยืน และการทำให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับผู้อยู่อาศัยในอาเซียนเป็นเรื่องง่ายนั้นมีความสำคัญอย่างมาก รัฐบาลในอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC)1 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศญี่ปุ่นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบผลสำเร็จ ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Health Initiative) ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การป้องกันโรค และการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในอาเซียน และโครงการความร่วมมือสากลด้านสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN UHC Initiative) โดยมุ่งเน้นไปที่ประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงการทำวิจัยร่วมระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน และการมองหาเวทีเพื่อความร่วมมือในอนาคตหรือกลไกที่จะนำไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน สำหรับการหารือด้านสุขภาพและพฤฒพลังหรือ active aging

ซึ่งเป็นที่มาให้ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นได้จัดงาน ASEAN Services Trade Forum ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เรื่องสถานะและโอกาสในการลงทุนด้านบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียน ซึ่งเป็นเวทีให้กับผู้ให้บริการจากญี่ปุ่นได้พบปะหารือกับตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริการด้านสุขภาพและสังคม

ในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ Keiichiro Oizumi แห่ง Asia University และ นายอุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล ผู้จัดการโครงการหน่วยวิจัยและวิเคราะห์นโยบายจาก AJC ได้กล่าวอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงสถานะในปัจจุบันและความต้องการใหม่ของบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียน โดยคณะอภิปรายซึ่งประกอบด้วยนาย Naoki Nomura ประธานคณะกรรมการ Social Medical Corporation Sanshikai ซึ่งเปิดบริการคลินิกทางการแพทย์ในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในปี 2562 รวมถึงนาย Kazumi Nishikawa ผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น และศาสตราจารย์ Kaliappa Kalirajan แห่ง Australia National University ได้นำเสนอวิธีการที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนจะสามารถต่อยอดความเป็นพันธมิตรในการยกระดับบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียนได้

ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมนำเสนอสรุปภาพรวมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพและสังคมในประเทศของตน และอธิบายถึงโอกาสทางการลงทุนของธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น

ภายหลังการประชุม ยังมีการจัดการประชุมทางธุรกิจทั้งหมด 38 งาน ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างตัวแทนรัฐบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียนและบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงโอกาสธุรกิจที่มีความเป็นรูปธรรมในประเทศต่าง ๆ

“งานประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะพูดคุยโดยตรงกับธรุกิจจากประเทศญี่ปุ่น เราจะสานต่อความพยายามในการเชิญชวนให้มีการลงทุนในบริการด้านสุขภาพและสังคมจากประเทศญี่ปุ่นต่อไป” ตัวแทนจากประเทศอาเซียนกล่าวในช่วงท้ายของงาน

AJC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับญี่ปุ่น AJC ได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบริการต่าง ๆ ในอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2559 ในปี 2562 AJC ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริการด้านสังคมในอาเซียน รวมถึงบริการด้านสุขภาพและสังคมและบริการด้านการศึกษา

1 “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง การทำให้ผู้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น (ได้แก่ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบรรเทาทุกข์) ที่มีคุณภาพเพียงพอได้จริง ไปพร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ทำให้ผู้ใช้ได้รับความยากลำบากทางการเงิน” (องค์การอนามัยโลก)

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20191204005993/en/

ติดต่อ:

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น
Tomoko Miyauchi
โทร +81-3-5402-8118
แฟกซ์ +81-3-5402-8003
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp
1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
URL: https://www.asean.or.jp/en/

GOE: TEPPEN ฉลองการดาวน์โหลด 4 ล้านครั้งด้วยการอัพเดทเดือนธันวาคมที่มาพร้อมกับตั๋วแพคฟรี สกินฮีโร่ และโหมดเกมใหม่

Logo

TEPPEN World Championship พร้อมพูลรางวัล 50ล้านเยน จัดขึ้นที่ Tokyo International Forum

โตเกียว–(บิสิเนสไวร์)–04 ธ.ค. 2562

เพื่อขอบคุณแฟนๆ ที่น่าทึ่งทั่วโลกที่ช่วยให้มียอดดาวน์โหลดถึง 4 ล้านครั้ง GungHo Online Entertainment (GOE) (TOKYO: 3765) ได้ประกาศอัพเดท TEPPEN ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีฟีเจอร์มัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005330/en/

GungHo Online Entertainment (GOE) announced one of the largest TEPPEN updates of the year. The update gives players a new selection pack, Hero skins, and a new mode for the Capcom co-developed ultimate card battler. Dec. 2 - 24, players will earn free Pack Tickets from past TEPPEN card packs within their first four days of logging in. The first day’s login will gift Pack Tickets from the “CORE” card pack, while day two and three will earn them the “DAY OF NIGHTMARES” and “The Devils Awaken” packs respectively. On day four, players will receive a special new “WC2019 Selection Pack” ticket, featuring some of the most powerful and popular cards from the upcoming TEPPEN World Championship. 2019 TEPPEN World Championship is taking place at the Tokyo International Forum on December 21. (Graphic: Business Wire)

GungHo Online Entertainment (GOE) ประกาศหนึ่งในอัพเดท TEPPEN ที่ใหญ่ที่สุดของปี  อัพเดทมอบแพ็คตัวเลือกใหม่ สกินฮีโร่ และโหมดใหม่สำหรับเกมต่อสู้การ์ดที่พัฒนาร่วมกันกับ Capcom  ในช่วง 2-24 ธันวาคม ผู้เล่นจะได้รับแพ็คตั๋วฟรีจากแพ็คการ์ด TEPPEN ภายในสี่วันแรกของการเข้าสู่ระบบ  การเข้าสู่ระบบในวันแรกจะได้รับตั๋วแพ็คจากแพ็คการ์ด "CORE" ในขณะที่วันที่สองและสามจะได้รับชุด “DAY OF NIGHTMARES” และ “The Devils Awaken” ตามลำดับ  ในวันที่สี่ผู้เล่นจะได้รับตั๋ว “WC2019 Selection Pack” พิเศษใหม่ซึ่งมีการ์ดที่ทรงพลังและได้รับความนิยมจากงาน TEPPEN World Championship ที่กำลังจะมาถึง  งาน TEPPEN World Championship 2019 จัดขึ้นที่ Tokyo International Forum ในวันที่ 21 ธันวาคม (กราฟิก: บิสิเนสไวร์)

วางจำหน่ายแล้ววันนี้ การอัพเดทมอบตัวเลือกแพ็คใหม่ สกินฮีโร่ และโหมดใหม่สำหรับเกมต่อสู้การ์ดจาก Capcom

ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคมผู้เล่นจะได้รับแพ็คตั๋วฟรีจากแพ็คการ์ด TEPPEN ภายในสี่วันแรกของการเข้าสู่ระบบ  การเข้าสู่ระบบในวันแรกจะได้รับตั๋วแพ็คจากแพ็คการ์ด "CORE" ในขณะที่วันที่สองและสามจะได้รับชุด “DAY OF NIGHTMARES” และ “The Devils Awaken” ตามลำดับ  ในวันที่สี่ผู้เล่นจะได้รับตั๋ว “WC2019 Selection Pack” พิเศษใหม่ซึ่งมีการ์ดที่ทรงพลังและได้รับความนิยมจาก TEPPEN World Championship ที่กำลังจะมาถึง

ชุดแพคตัวเลือก WC2019 เพิ่มเติมจะมีให้ในช่วงระยะเวลาการอัพเดทในเวลาจำกัด ซึ่งมีโอกาสที่จะได้สกินใหม่สำหรับ Rathalos, Chun-Li, Morrigan Aensland และ Albert Wesker  ผู้เล่นใดๆ ที่ต้องการที่จะให้ฮีโร่ของพวกเขามีรูปลักษณ์ใหม่ควรชมดู

โหมดใหม่ EX Grand Prix จะมีในเวลาจำกัด  เช่นเดียวกับโหมด Grand Prix ใน TEPPEN แต่มีระยะเวลาเพียงรอบเดียว EX Grand Prix จะให้วิธีใหม่และน่าตื่นเต้นแก่ผู้เล่นในการเล่น TEPPEN ทุกครั้งที่เปิด  ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นจะได้รับรางวัลรวมถึงแพคตั๋วและการ์ดพิเศษที่หมุนเวียนทุกเดือน

GOE ยังประกาศสถานที่จัดงาน TEPPEN World Championship 2019  โดยจะจัดขึ้นที่ Tokyo International Forum ในวันที่ 21 ธันวาคม การแข่งขันชิงแชมป์โลกจะเปิดให้ฟรีสำหรับทุกคน  นอกจากนี้ทุกคนที่เข้าร่วมจะมีสิทธิ์รับการ์ดลับเฉพาะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TEPPEN กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม (https://teppenthegame.com/en/) หรือ Twitter ( https://twitter.com/PlayTEPPEN)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ GungHo Online Entertainment America เยี่ยมชม www.gunghoonline.com หรือเยี่ยมชม GungHo บน Twitter หรือ Facebook

เกี่ยวกับ TEPPEN

มีทางเดียวเท่านั้นที่จะก้าวขึ้นสู่อันดับสูงสุด – การเล่น TEPPEN!  TEPPEN เป็นเกมประลองการ์ดที่คุณควบคุมตัวละครแบบเรียลไทม์พร้อมแอ็คชั่นที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวและการโจมตีแบบอลังการที่ระเบิดต่อหน้าจอของคุณ  ด้วยกราฟิกที่น่าอัศจรรย์และระบบการต่อสู้ที่ทันสมัย ​​TEPPEN เป็นเกมไพ่ที่จะครองเกมไพ่อื่นๆ ทั้งหมด!  ควบคุมฮีโร่ยอดนิยม (ตัวละคร) จาก Monster Hunter, Devil May Cry, Resident Evil และซีรีส์อื่นๆ ในแอ็คชั่น All-Star จาก Capcom ที่ดีที่สุด!

© GungHo Online Entertainment, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

© CAPCOM CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์.

© CAPCOM USA, INC. สงวนลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลด:

Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.teppen

AmazonApp Store https://www.amazon.com/dp/B07YD7TNZB

App Store

 ดูที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005330/en/

ติดต่อ:

GungHo Online Entertainment, Inc. ฝ่ายการขายและการตลาด
Mayumi Mori
+ 81-3-6895-1672
mmori@gungho.jp

แก้ไขและแทนที่รูปภาพ Zynga ฉลองครบรอบ 110 ปี Bugatti ด้วยซีรี่ส์กิจกรรม CSR Racing 2

Logo

ผู้เล่นสามารถแข่งและสะสมรถสปอร์ตแบบไฮเปอร์สปอร์ตที่เป็นวิศวกรรมยานยนต์ของ Bugatti ได้ในเกม

ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)– 5 ธันวาคม 2562

กรุณาแทนที่รูปภาพที่ถูกแก้ไข  

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005025/en/

Zynga Celebrates Bugatti’s 110th Anniversary with Special CSR Racing 2 Event Series (Photo: Business Wire)

Zynga ฉลองครบรอบ 110 ปี Bugatti ด้วยซีรี่ส์กิจกรรม CSR Racing 2 (รูปภาพ: Business Wire)

เนื้อหาข่าวมีดังต่อไปนี้:

ผู้เล่นสามารถแข่งและสะสมรถสปอร์ตแบบไฮเปอร์สปอร์ตที่เป็นวิศวกรรมยานยนต์ของ Bugatti ได้ในเกม

วันนี้  Zynga Inc.  (Nasdaq: ZNGA) ผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟเปิดตัวกิจกรรม หรือ event series ร่วมกับ Bugatti ผู้ผลิตรถสปอร์ตไฮเปอร์ในเกม CSR Racing 2 (CSR2) โดยชุดกิจกรรมซึ่งจะฉลองครบรอบ 110 ปีของ Bugatti นี้ จะให้โอกาสผู้เล่นในการเก็บสะสมและแข่งขันกับรถสปอร์ตไฮเปอร์ที่ทรงพลังและพิเศษที่สุดของโลกใน CSR2

Zynga ฉลองครบรอบ 110 ปี Bugatti ด้วยซีรี่ส์กิจกรรม CSR Racing 2 (ภาพ: Business Wire)

“Bugatti เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่โดดเด่นและเป็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญนี้กับพวกเขา” Julian Widdows รองประธาน CSR2 กล่าว “ ทีมงานของเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุก ๆ อย่าง ตั้งแต่รูปทรงเพรียวบางจนไปถึงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังของพวกเขาได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในเกม นี่คือโอกาสที่เสมือนจริงที่สุดที่เหล่าสาวกจะสามารถเป็นเจ้าของ Bugatti ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อรถมาเอง”

ซีรีย์นี้จะแสดงรถยนต์ Bugatti 24 คัน ซึ่งจะมีอยู่สามรุ่นที่มีอยู่เฉพาะใน CSR2 เท่านั้น ผู้เล่นสามารถดูรถในโลกเสมือนจริงหรือ augmented reality ซึ่งยิ่งทำให้พวกเขามีประสบการณ์ในการนั่งในที่นั่งคนขับรถสปอร์ตไฮเปอร์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดที่เคยถูกออกแบบมา โดยจะจัดให้มีเจ็ดอีเวนต์ที่แตกต่างกันในช่วงแปดสัปดาห์และจะปรากฏในการเล่นเกม CSR2  แบบที่ผู้เล่นสามารถต่อสู้กันเองที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา

รถพิเศษเฉพาะใน CSR2 ของ Bugatti :

 • Chiron Super Sport 300: รถยนต์ในซีรีส์ชุดแรกที่ทำลายสถิติ 300 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • La Voiture Noire:ผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่แบบ grand tourisme
 • Centodieci: เป็นการออกแบบของรถซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นเกียรติให้แก่รุ่น EB110

“ความบันเทิงแบบอินเตอร์แอคทีฟเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับความสนใจในรถยนต์ของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดต่อกับแฟน ๆ ทั่วโลก” Stephan Winkelmann ประธาน Bugatti กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่การเป็นพันธมิตรกับ Zynga ผู้ที่ชื่นชอบเกมของเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับรถไฮเปอร์สปอร์ตรุ่นล่าสุดของ Bugatti ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ CSR2”

ในทุก ๆ ด้านของรถ Bugatti ทั้ง 24 คัน ตั้งแต่สีไปจนถึงสีทาผิว หน้าแดชบอร์ด และการประกอบ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถันใน CSR2 เพื่อสะท้อนรถสปอร์ตแบบไฮเปอร์สปอร์ตที่แท้จริง ผู้เล่นสามารถสำรวจรถยนต์โดยการแตะจุดพิเศษเพื่อกระตุ้นภาพเคลื่อนไหวในแบบฉบับตามความต้องการทำให้พวกเขาสามารถเปิดประตู เปิดฝากระโปรงตรวจสอบเครื่องยนต์ เปิดสปอยเลอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

CSR2 มีให้ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และบน Google Play Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSR2 ให้เข้าไปเยี่ยมชมชุมชนของเกมบน Facebook, Twitter, Instagram, และ YouTube.

หมายเหตุบรรณาธิการ – หากต้องการดูเนื้อหาสนับสนุนสำหรับ CSR Racing 2 (CSR2) โปรดคลิกที่นี่:https://app.box.com/s/56junq0iv8ibm2dx0mqfo8hpkd7qlk64

เกี่ยวกัล Zynga Inc.

Zynga เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบกับภารกิจในการเชื่อมต่อโลกผ่านเกม ในปัจจุบันมีผู้เล่นแฟรนไชส์ของ Zynga มากกว่าหนึ่งพันล้านคน รวมถึงเกม CSR Racing ™, Empires & Puzzles ™,Merge Dragons!™, Words With Friends ™และ Zynga Poker ™ เกมของ Zynga มีให้บริการในกว่า 150 ประเทศ และสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและอุปกรณ์มือถือทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกโดยมีที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ อินเดีย ตุรกี และฟินแลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.zynga.com หรือติดตาม Zynga บน Twitter และ Facebook.

เกี่ยวกับ Bugatti

Bugatti Automobiles S.A.S. ผลิตรถสปอร์ตแบบไฮเปอร์สปอร์ตที่ทรงพลัง พิเศษ และหรูหราที่สุดในโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2452 แบรนด์หรูของฝรั่งเศสนี้ได้มีการเปิดที่ Molsheim, Alsace โดยรถ Veyron ซึ่งเป็นรถสปอร์ตไฮเปอร์สปอร์ตยุคใหม่คันแรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 2005 ถึง 2015 ซึ่งมี 450 คันจากทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2559 พนักงานใน Molsheim ได้ผลิตโมเดล Chiron1 ออกมา

ด้วยกำลัง 1,500 แรงม้าที่ไม่เคยมีมาก่อนจากยานพาหนะอื่น ๆ การผลิตแรงบิด 1,600 นิวตันเมตรที่ 2,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาที และนวัตกรรมทางเทคนิคอีกมากมายทำให้ Chiron1 ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในวิศวกรรมยานยนต์นับตั้งแต่นั้นมา

ในปี 2560 Bugatti ส่งมอบรถยนต์ 70 คันให้กับลูกค้าภายในปี 2018 มีการส่งเพิ่มขึ้นเป็น 76 คัน และการส่งมอบรถยนต์มากกว่า 80 คันให้กับลูกค้าในปี 2562 โดย Bugatti ได้ประกาศการก่อสร้างรถ 500 รุ่น ในปัจจุบันมีเพียงแค่ Chiron 100 คันที่สามารถสั่งซื้อได้ ทั้งนี้การผลิต Divo2 ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการเร่งแบบหนีศูนย์กลาง หรือ lateral acceleration กำลังจะตามมาในไม่ช้า

Bugatti เป็นส่วนหนึ่งของ Volkswagen Group ตั้งแต่ปี 2541 และมีพนักงานมากกว่า 300 คน งานส่วนใหญ่ทำที่ Molsheim ใน Alsace ทั้งนี้ด้วยการมีตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรบริการ 37 รายใน 18 ประเทศในยุโรปอเมริกาเหนือตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกจึงทำให้ Bugatti เป็นผู้เล่นระดับโลก

1 การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง, l/100km: urban 35.2 / extra-urban 15.2 / combined 22.5; combined CO2 emissions, g/km: 516; efficiency class: G

2 การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง, l/100km: ไม่อยู่ในกฏ 1999/94/EC เพราะขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติประเภทโดยรวม

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวฟีเจอร์และกิจกรรมในเกม CSR Racing 2 ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยคำต่างๆเช่น "มุมมอง," "วางโครงการ," "วางแผน," "ตั้งใจ," "จะ," "คาดการณ์," "เชื่อ," "เป้าหมาย," "คาดหวัง," โดยทั่วไปแล้วข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตมักเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความสำเร็จของเรื่องที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่สำคัญ ไม่ควรเชื่อมั่นเกินควรในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวซึ่งอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของเรา เราไม่จำเป็นต้องอัพเดทข้อความดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานเหล่านี้จะอธิบายหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของเรากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ท่านสามารถขอรับสำเนาได้จากการเยี่ยมชมเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเรา http://investor.zynga.com หรือเว็บไซต์ของ SEC ที่  www.sec.gov

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005025/en/

ดูคลังรูปภาพ/มัลติมีเดียได้ที่ :https://www.businesswire.com/news/home/52134485/en

ติดต่อ Zynga Media:

Kenny Johnston

kjohnston@zynga.com | (602) 999-1890

หรือ

ติดต่อ Bugatti Automobiles S.A.S.:

Tim Bravo

หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

มือถือ: +33 640 151969

อีเมล: tim.bravo@bugatti.com

ผลการวิจัยจาก Macrogen เกี่ยวกับ ‘GenomeAsia 100K’ ครอบคลุมข้อมูลในธรรมชาติ

Logo

 • จำนวนภูมิภาคและเผ่าพันธุ์มากที่สุดในแผงอ้างอิงของเอเชีย
 • การระบุความหลากหลายของจีโนมภายในกลุ่มชาติพันธุ์เอเชียและความแตกต่างในการตอบสนองยา

โซล เกาหลีใต้–(บิสิเนสไวร์)–05 ธ.ค. 2562

บริษัทการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงและเทคโนโลยีชีวภาพ Macrogen (ประธาน Jung-Sun Seo, www.macrogen.com) (KOSDAQ: 038290) ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ว่าผลการวิเคราะห์จีโนมในเอเชียซึ่งดำเนินการผ่านสมาคมนานาชาติ GenomeAsia 100K Initiative ได้รับการกล่าวถึงในนิตยสาร Nature หน้าแรก (บทความชื่อ The GenomeAsia 100K Project enables genetic discoveries across Asia)

GenomeAsia 100K Initiative เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้จัดทำโครงการวิจัยจำนวนมากเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของชาวเอเชีย 100,000 คนตั้งแต่ปี 2559  องค์กรที่เข้าร่วม ได้แก่ Macrogen (เกาหลี) และ Precision Medicine Center ของ Seoul National University Bundang Hospital (SNUBH) (เกาหลี), Nanyang Technological University (NTU) (สิงคโปร์), MedGenome บริษัทวิเคราะห์จีโนม (อินเดีย) และ Genentech บริษัทย่อยของ Roche Group (สหรัฐอเมริกา) ศาสตราจารย์ Jeong-Sun Seo ประธาน Macrogen และศาสตราจารย์พิเศษแห่ง SNUBH และศาสตราจารย์ Stephan Schuster จาก NTU ได้ร่วมกันนำทีมวิจัยเป็นผู้สอบสวนหลักร่วมกัน

การวิเคราะห์จีโนมในเอเชียดำเนินการโดยโครงการ GenomeAsia 100K Initiative ซึ่งครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด 219 กลุ่มจาก 64 ประเทศ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจากเอกสารอ้างอิงทั้งหมดรวมข้อมูลของภูมิภาคและเผ่าพันธุ์ในเอเชียจำนวนมากที่สุด ซึ่งหมายความว่านักวิจัยจะสามารถสร้างและใช้แผงอ้างอิงเอเชียแทนแผงอ้างอิงเดิมของยุโรปในการวิจัยสำหรับโรคเฉพาะในเอเชีย  ดังนั้นคาดว่าจะมีการพัฒนายารักษาโรคเฉพาะทางในเอเชียมากมาย

ทีมวิจัยดำเนินการหาลำดับจีโนมสำหรับบุคคลทั้งหมด 1,739 คนรวมถึง 598 คนจากอินเดีย 156 คนจากมาเลเซีย 152 คนจากเกาหลี 113 คนจากปากีสถาน 100 คนจากมองโกเลีย 70 คนจากจีน 70 คนจากปาปัวนิวกินี 68 คนจากอินโดนีเซีย 52 คนจาก 52 คน ฟิลิปปินส์ 35 จากญี่ปุ่นและ 32 จากรัสเซีย

การศึกษาพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ 142 คนที่อาศัยอยู่ในเอเชียนั้นสูงกว่าที่เคยพบในการศึกษาก่อนหน้านี้ การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียมีความแตกต่างกันในแง่ของการตอบสนองต่อยาสำคัญ  ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายตอบสนองต่อยาต้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin ซึ่งปกติให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยบางรายที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบางอย่างอาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากยา  การวิจัยพบว่าความไวต่อ Warfarin มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในบุคคลจากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น และมองโกเลีย เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ของเชื้อสายเอเชียเหนือ

องค์กรได้รวบรวมข้อมูลจีโนมจากชนเผ่ามองโกเลียตอนเหนือไปยังเผ่าบนเกาะเล็กๆ ในอินโดนีเซียและใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์เอเชียที่ประสบความสำเร็จและสร้างข้อมูลจีโนม  ผลลัพธ์ของโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานสำหรับการวินิจฉัยและการบำบัดที่ไม่เพียง แต่เฉพาะกับชาวเอเชียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชาติพันธุ์โลกที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเอเชีย

Macrogen วางแผนที่จะใช้ฐานข้อมูลที่ได้มาจากโครงการเพื่อพัฒนาบริการทดสอบทางพันธุกรรมของผู้บริโภคโดยตรง  บริการนี้จะสะท้อนถึงลักษณะทางเชื้อชาติที่แตกต่างกันและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วโลกผ่านบริษัทและสาขาในเครือของ Macrogen

'Global Clinical Genome Supermarket (GCGS)' ใหม่จะได้รับการพัฒนาเป็นบริการที่มีไว้สำหรับการใช้งานเป็นหลักโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  GCGS จะให้บริการการวินิจฉัยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะสำหรับแต่ละมณฑลและเชื้อชาติและจะรวมถึงการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษาที่เหมาะกับชาวเอเชีย  Macrogen มุ่งมั่นที่จะกำหนดเป้าหมายตลาดการวินิจฉัยทางคลินิกทั่วโลกอย่างจริงจัง

ประธานของ Macrogen และศาสตราจารย์ Jeong-Sun Seo แห่ง SNUBH ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบชั้นนำสำหรับการวิจัยกล่าวว่า “ยิ่งมีจีโนมในเอเชียมาก เราก็ยิ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชาวเอเชียมีความเสี่ยงโรคใดสูงกว่าและจะตอบสนองต่อยาชนิดใด เราวางแผนที่จะทำข้อมูลจีโนมขนาดใหญ่ในเอเชียให้สำเร็จสำหรับ 100,000 คน โดยกระตุ้นการวิจัยในและนอกเกาหลีเกี่ยวกับโรคและยาในเอเชีย  เราจะเป็นผู้นำในการวางรากฐานสำหรับการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงที่เหมาะกับชาวเอเชีย”

ศาสตราจารย์ NTU Stephan C. Schuster ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์และผู้นำร่วมการศึกษาอธิบายถึงความสำคัญของการค้นพบครั้งแรกของ GenomeAsia 100K เกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมมากมายในเอเชีย: “เพื่อให้เป็นบริบท ลองจินตนาการว่าเราได้ดูประชาชนชาวยุโรปทุกคนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพวกเขา โดยเราสามารถจัดกลุ่มเป็นเชื้อสายบรรพบุรุษหรือประชากรเพียงคนเดียว  พอเราใช้วิธีการเดียวกันกับข้อมูลใหม่ของเราจากคนเอเชีย จะพบว่ามีระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยมี 10 กลุ่มบรรพบุรุษหรือเชื้อสายที่แตกต่างกันในเอเชีย  'GenomeAsia 100K' เป็นโครงการที่กว้างขวางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวเอเชียทั่วโลก”

ดร. Andrew Peterson หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ MedGenome และผู้เขียนบทความและผู้เชี่ยวชาญในการใช้พันธุศาสตร์เพื่อผลักดันการค้นพบยากล่าวว่า “ความแปรปรวนทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแตกต่างจากกันอย่างชัดเจนรวมถึงความแตกต่างของโรคที่เราแต่ละคนประสบในช่วงชีวิตของเรา  การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เรามีในการผลักดันการค้นพบยาใหม่ที่เป็นนวัตกรรม”

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

Macrogen Inc.
Hyun-Ah Lee, + 82-2-2180-7029
pr@macrogen.com

ลูกค้า Amazon ทำสถิติซื้อสินค้าสูงอีกครั้งช่วงเทศกาลวันหยุดถึงไซเบอร์มันเดย์ปีนี้ ส่งให้ช่วงดังกล่าวเป็นวันช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

Logo

ลูกค้า Amazon ทั่วโลก สั่งซื้อสินค้าหลายร้อยล้านชิ้นระหว่างเทศกาลขอบคุณพระเจ้าและไซเบอร์มันเดย์

Amazon ทุบสถิติยอดขายช่วงแบล็คฟรายเดย์สูงสุดในปีนี้ เป็นช่วงเทศกาลแบล็คฟรายเดย์ที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์

ผู้ขายอิสระที่ขายสินค้าผ่านร้าน Amazon ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ขายสินค้าภายในหนึ่งวันช่วงที่มีการจัดแคมเปญไซเบอร์มันเดย์ปีนี้ได้สูงสุด

ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ของ Amazon สูงสุดเป็นสถิติใหม่ อุปกรณ์ที่มียอดขายสูงสุดของร้าน Amazon ทั่วโลก ได้แก่ ลำโพง Echo Dot อุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV Stick 4K ที่มาพร้อมระบบ Alexa Voice Remote

ซีแอตเทิล–(BUSINESS WIRE)–03 ธันวาคม 2562

(NASDAQ:AMZN) – วันนี้ Amazon ประกาศว่าแคมเปญไซเบอร์มันเดย์ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับบริษัทอีกครั้งด้วยการเป็นวันช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ วัดจากจำนวนสินค้าที่ลูกค้าจากทั่วโลกสั่งซื้อเข้ามา โดยลูกค้าจากทั่วโลกสั่งซื้อสินค้าในจำนวนที่สูงเป็นสถิติในหลายหมวดหมู่ และสั่งซื้อสินค้าหลายร้อยล้านชิ้นเฉพาะในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าและเทศกาลไซเบอร์มันเดย์ พบว่า ลูกค้าสั่งซื้ออุปกรณ์ของ Amazon มากขึ้นเป็นล้านชิ้นเมื่อเทียบกับยอดขายของร้าน Amazon ทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสินค้าที่มียอดขายสูงสุดคือลำโพง Echo Dot และอุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV Stick 4K ที่มาพร้อมระบบ Alexa Voice Remote ในตัว

“เราตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายกว่าที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเทศกาลแห่งการจับจ่ายซื้อของนี้สั้นแค่ไหน” Jeff Wilke ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO Worldwide Consumer ของ Amazon กล่าว “พวกเราตื่นเต้นกับจำนวนลูกค้าที่มาเลือกดูสินค้าที่พวกเขามองหาสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดนี้กับ Amazon อย่างไม่ขาดสายจนสร้างสถิติใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าและพนักงานของเราที่อยู่ในทุกมุมโลก ที่ได้ช่วยกันทำให้สุดสัปดาห์แห่งการช้อปปิ้งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้น”

ไฮไลต์สำคัญช่วงสุดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันหยุด:

 • ลูกค้าทั่วโลกซื้อสินค้าประเภทของเล่นมากขึ้นในช่วงแบล็คฟรายเดย์และไซเบอร์มันเดย์รวมกัน ในจำนวนของเล่นที่มีการสั่งซื้อเข้ามาหลายสิบล้านชิ้นในช่วงนั้น ของเล่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดประกอบด้วยตัวต่อ LEGO Star Wars Darth Vader's Castle เกมเศรษฐี: Disney Frozen 2 Edition และเกม Hasbro อย่าง Jenga, Guess Who และ Candy Land Kingdom of Sweet Adventures
 • วันที่จัดแคมเปญไซเบอร์มันเดย์เป็นวันที่มีการจับจ่ายซื้อของมากที่สุดสำหรับสินค้าแฟชันของ Amazon ทั่วโลก โดยมีการสั่งซื้อสินค้ามากกว่าวันอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของบริษัท สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่หมวกไหมพรม Acrylic Watch Hat สำหรับผู้ชายจากแบรนด์ Carhartt และเสื้อ Powerblend Fleece Pullover Hoodie สำหรับผู้ชายจากแบรนด์ Champion
 • ลูกค้า Amazon ทั่วโลกสั่งซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ภายในบ้านมากกว่า 25 ล้านชิ้นในช่วงเทศกาลแบล็คฟรายเดย์และไซเบอร์มันเดย์รวมกัน
 • สินค้าที่ขายดีที่สุดในสหรัฐฯ ช่วงแคมเปญแบล็คฟรายเดย์ ได้แก่ ลำโพง Echo Dot อุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV Stick พร้อมระบบ Alexa Voice Remote หม้ออเนกประสงค์ Instant Pot Duo80 – 8 Quart อุปกรณ์ทดสอบดีเอ็นเอ 23andMe Health + Ancestry Service: Personal Genetic DNA Test ไฟดิสโก้ L.O.L. Surprise! Winter Disco Bigger Surprise และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot Roomba 675
 • ลูกค้าทั่วโลกสั่งซื้อสินค้าความงามในวันที่จัดแคมเปญไซเบอร์มันเดย์มากขึ้นสี่ล้านชิ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด ประกอบด้วย แปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-B Genius Pro 900 ชุดของขวัญ Lagunamoon Essential Oils Top 6 และมาสคาร่า L'Oreal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise
 • หมวดหมู่สินค้าที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกได้แก่ ของเล่น สินค้าภายในบ้าน สินค้าแฟชัน และสินค้าเพื่อสุขภาพและของใช้ส่วนตัว
 • สินค้าร้าน Amazon ในสหรัฐฯ ที่มียอดขายสูงสุดในวันที่จัดแคมเปญไซเบอร์มันเดย์ ได้แก่ ลำโพง Echo Dot อุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV Stick พร้อมระบบ Alexa Voice Remote ชุดแป้งโดว์ Play-Doh Sweet Shoppe Cookie Creations เครื่องชงกาแฟ Keurig K-Cafe และตัวต่อ LEGO ชุด City Ambulance Helicopter 60179
 • ผู้ขายอิสระที่ขายสินค้าผ่านร้าน Amazon ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ขายสินค้าในช่วงที่มีการจัดแคมเปญไซเบอร์มันเดย์ปีนี้ได้มากกว่าการขายสินค้าในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของบริษัท
 • เป็นปีที่สามติดต่อกันที่ห้าง Whole Foods Market ทุบสถิติยอดขายสูงสุดตลอดกาลของการขายไก่งวงในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า
 • Amazon ได้ทำการจัดส่งสินค้าประเภทผักผลไม้เป็นล้านชิ้นไปยังสมาชิก Prime ในสหรัฐฯ ตลอดช่วงเวลาห้าวันระหว่างเทศกาลขอบคุณพระเจ้าไปจนถึงเทศกาลไซเบอร์มันเดย์ สินค้าที่มียอดขายสูงสุดจาก Amazon Fresh และห้าง Whole Foods Market ได้แก่ แอปเปิ้ล Honeycrisp มะนาว และอโวคาโด
 • สินค้าที่มียอดขายสูงสุดของร้าน Amazon Books และ Amazon 4-star ในช่วงสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลวันหยุด ได่แก่ อแดปเตอร์ Amazon Smart Plug ลำโพง Echo Dot และลำโพง All-New Echo Dot Smart Speaker พร้อมนาฬิกา ตุ๊กตา L.O.L. Surprise! หนังสือ Wrecking Ball (Diary of a Wimpy Kid Book 14) และกล้องรุ่น Wyze Cam 1080p HD Indoor Wireless Smart Home Camera พร้อมโหมด Night Vision

สัปดาห์แห่งการทุกสถิติของอุปกรณ์

 • ลูกค้าทั่วโลกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ของ Amazon ในช่วงสุดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองสูงสุดเป็นประวัติการณ์
 • ลูกค้า Amazon ทั่วโลกซื้ออุปกรณ์ Amazon จากร้าน Amazon ทั่วโลก เพิ่มขึ้นหลายล้านชิ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยลำโพง Echo อุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV อุปกรณ์ Kindle และแท็บเลต Fire
 • สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันหยุดดังกล่าวเป็นสัปดาห์ที่มีการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านสูงสุดของร้าน Amazon ทั่วโลก โดยลูกค้าซื้ออุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฮมหลายล้านชิ้น ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot Roomba 675 กล้องดูแลสุนัข Furbo และปลั๊กอัจฉริยะ Wemo ขนาดเล็ก
 • สินค้าที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก ได้แก่ ลำโพง Echo Dot และอุปกรณ์สตรีมมิง Fire TV Stick 4K ที่มาพร้อมระบบ Alexa Voice Remote

ความรวดเร็วและสะดวกสบายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเทศกาลวันหยุด

 • บริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบด่วนพิเศษฟรีสมาชิก Prime จะได้รับบริการจัดส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคแบบด่วนพิเศษจากร้าน Amazon Fresh และ Whole Foods Market ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสินค้าที่ร่วมรายการเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของคุณ มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหาร ขนม และของใช้ภายในบ้านที่จำเป็นอื่น ๆ โดยลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้ระหว่างภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง สมาชิก Prime ที่อาศัยอยู่ในกว่า 2,000 เมืองที่มีบริการจัดส่งสินค้าเหล่านี้ สามารถส่งคำขอเพื่อซื้อสินค้าที่ Amazon Fresh หรือ Whole Foods Market ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ amazon.com/grocery
 • เวลาแห่งความเปรมปรีดิ์ของผู้ที่ไม่ชอบออกจากบ้านนอกจากสินค้ากว่า 100 ล้านชิ้นที่มีบริการส่งฟรีแล้วสำหรับลูกค้า Amazon ทั้งหมดแล้ว สมาชิก Prime ในสหรัฐฯ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าอีกกว่า 10 ล้านรายการที่อยู่ในข่ายบริการจัดส่งฟรีภายในหนึ่งวัน และสินค้าอีกหลายล้านรายการที่มีบริการจัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อในพื้นที่ 46 เมืองใหญ่
 • ตัวเลือกการจัดส่งที่มากกว่าเดิมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวันหยุดปีนี้ ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่สาขาของ Amazon Hub ที่มีอยู่ในหลายเมือง รวมถึงจุดรับสินค้า Counter หลายพันแห่งในร้าน Rite Aid, GNC และ Stage ทั่วสหรัฐฯ และร้านขายยา Health Mart นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วและแสนสะดวกสบายสำหรับสินค้าหลายสิบล้านรายการไปยัง 900 เมืองทั่วประเทศผ่าน Locker หรือ Locker+ ลูกค้าสามารถดูสาขาของ Amazon Hub ได้ที่ amazon.com/Hub นอกจกน สมาชิก Prime ใน 50 เมืองของสหรัฐฯ และเมืองใกล้เคียงสามารถเลือกรับบริการจัดส่งที่มีความปลอดภัยและสะดวกจาก Key by Amazon (amazon.com/key) สมาชิก Prime ที่ต้องการเซอร์ไพรส์บุคคลอันเป็นที่รัก สามารถเลือกวันจัดส่งของขวัญและบริการจัดส่งสินค้าในวันที่ผู้รับของขวัญไม่อยู่บ้านได้ผ่านบริการ Amazon Day (amazon.com/amazonday)

ติดตามเราผ่านสื่อโซเชียล:

Facebook: @Amazon
Instagram: @Amazon
Twitter: @Amazon
Landing Page: amazon.com/cybermonday

เกี่ยวกับ Amazon

Amazon ดำเนินการภายใต้หลักสี่ประการ คือ ความต้องการของลูกค้ามาก่อนการแข่งขันทางธุรกิจ ความหลงใหลในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความทุ่มเทเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติ และการคิดเพื่ออนาคต การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า การซื้อสินค้าที่สะดวกเพียงปลายนิ้ว คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล บริการ Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo และ Alexa เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการที่มี Amazon เป็นผู้บุกเบิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ amazon.com/about และติดตามเราที่ @AmazonNews.

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20191203005397/en/

ติดต่อ:

Amazon.com, Inc.
ศูนย์ข้อมูลสำหรับสื่อ
Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr

IFA: การกำเนิดของโทเค็น ARCS ใหม่ สู่สังคมที่คุณค่าและไอเดียของแต่ละบุคคลสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้

Logo

ARCS โทเค็นใหม่จะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับให้มูลค่าแบบโทเค็นที่จับต้องได้ สู่สังคมที่ทุกคนสามารถจัดการและมีอำนาจเหนือข้อมูลของพวกเขาเอง

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–3 ธ.ค. 2562

IFA CO., LTD. (CEO: Masashi Mizukura) ได้พัฒนาโทเค็น ARCS (มี ARX เป็นสัญลักษณ์) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ AIre ซึ่งใช้ ARCS เป็นผู้จัดทำค่าโทเค็นที่ผู้คนถืออยู่ เพื่อเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนการแปลงทางการเงิน การร้องขอ การสั่งซื้อและอื่น ๆ

สร้างมูลค่าให้กับผู้คนและมอบอำนาจในเชิงข้อมูลให้กับทุกคน

IFA ซึ่งเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยี blockchain ได้พัฒนา ARCS โทเค็นที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ของ blockchain* 1 โดยมีแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ AIre ที่ใช้ ARCS สร้างภาพให้เห็นได้และทำให้คุณค่าที่ผู้คนถือครองกลายมาเป็นโทเค็น* 2

* 1 Blockchain เป็นเทคโนโลยีสำหรับบันทึกประวัติการทำธุรกรรมของการทำคริปโตเคอเรนซี่แบบกระจายอำนาจ โดยไม่มีผู้ดูแลระบบหรือผู้ออกใบรับรองที่ระบุเอาไว้ กล่าวคือ ประวัติการทำธุรกรรมจะถูกตรวจสอบและจัดการโดยผู้ใช้ การทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการปลอมแปลงข้อมูลจึงเป็นเรื่องยาก

* 2 โทเค็นที่ออกโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอเรนซี่ที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยมาจากแนวคิดว่าโทเค็นจะสามารถใช้งานได้ในอนาคต สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น หุ้นหรือบัตรรางวัล ทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ บริษัท สามารถออกโทเค็นได้ง่าย ๆ แต่จะสามารถใช้โทเค็นได้ภายในขอบเขตการให้บริการของบุคคลหรือบริษัทที่ออกโทเค็น

ในอดีตมันเป็นเรื่องยากที่จะชี้แจงคุณค่าค วามคิด และสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ที่บุคคลถืออยู่ ทำให้เกิดแนวโน้มไปยังโครงสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ  ดังนั้นการสร้างโทเค็น คุณค่าดังกล่าวของบุคคลจะช่วยให้การแลกเปลี่ยน, การแปลงทางการเงิน, การร้องขอ, การซื้อ และอื่น ๆ มีความเป็นอิสระ ทุกคนสามารถมีอำนาจอธิปไตยเหนือข้อมูลของพวกเขาเอง

ในแพลตฟอร์ม AIre นั้น ARCS จะถูกใช้เป็นหลักเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สิ่งจูงใจเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงใน AIre

2. วิธีการชำระเงินเมื่อบริษัทต่าง ๆ ใช้ AIre

3. รางวัลสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลผู้ใช้จาก AIre

4. วิธีการชำระบัญชีสำหรับบริการที่พัฒนาและดำเนินการโดยบริษั ที่ใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจาก AIre

AIre รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ใช้ประโยชน์จากบริการและ บริษัท ต่าง ๆ เช่น การสมัครบัตรเครดิต หรือสมัครเป็นสมาชิกที่ร้าน ข้อมูลที่สะสมนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อทั้งบริษัทและผู้ใช้ บริษัทต่าง ๆ จะสามารถใช้ข้อมูลมากมายที่ได้รับจาก AIre เพื่อพัฒนาบริการที่น่าสนใจและ ARCS สามารถใช้เป็นวิธีการชำระราคาสำหรับบริการ ในอนาคตจะมีการมอบสิ่งจูงใจ (cryptocurrencies, tokens) ให้กับผู้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะออกเงินสกุลที่มั่นคง (สกุลเงินดิจิตอลที่มีราคาคงที่) โดยราคาของ ARCS ซึ่งจะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบคริปโตเคอเรนซี่จะแตกต่างกันไปตามอุปสงค์และอุปทาน ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทที่ดำเนินการชำระเงินกับ ARCS เพื่อใช้ AIre จะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากความผันผวนของราคาของข้อมูลในเวลาที่มีการชำระเงิน การออกค่าเงินที่มั่นคงและการควบคุมการแลกเปลี่ยนค่าเงินใน AIre ให้เป็นค่าคงที่จะสามารถแก้ปัญหาความไม่สะดวกนี้ได้

ขณะนี้กำลังเตรียมการสำหรับการจดทะเบียนใน KuCoin (https://www.kucoin.com/) การแลกเปลี่ยน cryptocurrency สำหรับ ARCS เวลา 18.00 น. (UTC+8) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 การซื้อขายจะเริ่มต้นในฐานะคู่สกุลเงินกับ USDT ( Tether) ภายใต้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ "ARX"

URL ที่เกี่ยวข้อง

โทรเลข ARCS (ARX)https://t.me/ARCS_ARX_EN

ARCS (ARX) Twitter https://twitter.com/ARCS_ARX

ARCS (ARX) https://www.arcs-chain.com/

เว็บไซต์ AIre VOICE (ผลิตภัณฑ์แรกของ AIre) อย่างเป็นทางการของ https://en.aire-voice.com/

เกี่ยวกับ IFA CO., LTD

ชื่อบริษัท : IFA CO., LTD.

ตัวแทน: Masashi Mizukura, CEO

ที่ตั้ง: อาคาร Shinjuku Sumitomo 15F, Nishi Shinjuku 2-6-1, Shinjuku-ku, โตเกียว

ก่อตั้งเมื่อ: 1 ตุลาคม 2557

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจอินเทอร์เน็ต

ทุน: 543,508,080 เยน (รวมส่วนเกินทุนตามกฎหมาย)

ภาพรวม: ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มธนาคารยุคถัดไป AIre จะถูกพัฒนาและดำเนินการโดย IFA CO., LTD. เรากำลังมุ่งสู่โลกที่ทุกคนมีอำนาจอธิปไตยเหนือข้อมูลของตัวเอง

สิ่งนี้จะไม่เป็นการจัดการสินทรัพย์หรือข้อมูลที่ส่วนกลางแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่เป็นสังคมที่กระจายอำนาจซึ่งจะสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้กลายเป็นบรรทัดฐาน ในตอนท้ายที่สุด เราจะใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทกระจาย หรือ distributed ledger technology  (DLT)

นโยบายของเราคือการกระชับความเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทต่าง ๆ และในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะในญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ ผ่านแนวทางเทคโนโลยีที่ทำให้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกลายมาเป็นสิ่งที่คุ้นชิน เราเล็งเห็นว่าเราจะการทำเช่นนี้ได้โดยผ่านการใช้ความร่วมมือที่หลากหลาย

เราจะพัฒนาโครงการ AIre เพื่อให้บรรลุอนาคตที่ดีกว่า

IFA CO., LTD. URL: https://en.ifa-aire.co.jp/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน  businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191203005393/en/

ข้อมูลการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล

IFA CO., LTD., IR Group

อีเมล: ir@ifa-aire.co.jp

โทร: + 81-3 -5909-5335

Ryohei Osaka

IC Pre-Driver แบบ Brushless Motor Control สามเฟสตัวใหม่ของโตชิบามีคุณสมบัติการควบคุมเซ็นเซอร์และการควบคุมความเร็วลูปแบบปิด

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–3 ธ.ค. 2562

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("โตชิบา") ประกาศในวันนี้ว่าได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ มอเตอร์ pre-driver IC "TC78B009FTG" แบบ brushless สามเฟส ที่สามารถควบคุมมอเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์ Hall สำหรับการใช้งานที่มีพัดลมความเร็วสูงที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเป่า เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ทำความสะอาด การส่งมอบการผลิตจำนวนมากเริ่มต้นวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005339/en/

Toshiba: a three-phase brushless motor control pre-driver IC “TC78B009FTG” for high-speed fans used in servers and cordless vacuum cleaners. (Photo: Business Wire)

Toshiba: มอเตอร์ pre-driver IC "TC78B009FTG" แบบ brushless สามเฟส ที่สามารถควบคุมมอเตอร์สำหรับการใช้งานที่มีพัดลมความเร็วสูงที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ และ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย  (ภาพ: Business Wire)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าของความจุและประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องการพัดลมความเร็วสูงขึ้นและที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อระบายความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากอุปกรณ์ ในทำนองเดียวกัน เครื่องเป่าลมเครื่องดูดฝุ่นและปั๊มยังสามารถทำงานกับใบพัดความเร็วสูงที่ต้องการความสามารถด้านพลังไฟที่สูง ดังนั้นไอซีตัวขับเคลื่อนพัดลมจึงจำเป็นต้องสามารถไดรฟ์ FET ภายนอกเพื่อส่งมอบพลังงานที่มากขึ้นได้

TC78B009FTG ใตัวใหม่มาพร้อมตัวควบคุมแบบไร้เซ็นเซอร์ขับเคลื่อน FET ภายนอก มันสามารถควบคุมเกตกระแสของ FET และสามารถใช้กับ FET ต่างๆ นอกจากนี้การควบคุมความเร็วแบบลูปปิดสามารถควบคุมและรักษาความเร็วการหมุนของมอเตอร์ภายใต้ความผันผวนของพลังงานแบบไดนามิกและการเปลี่ยนแปลงโหลด การตั้งค่าโปรไฟล์ความเร็วที่แม่นยำถูกทำให้เป็นไปได้โดยการใช้หน่วยความจำในตัวแบบไม่ลบเลือน (NVM) ดังนั้น TC78B009FTG จึงไม่จำเป็นต้องใช้ MCU ภายนอกสำหรับการควบคุมความเร็วแบบลูปปิด

คุณลักษณะหลัก

 • การไดรฟ์แบบไร้เซ็นเซอร์

การหมุนมอเตอร์ถูกควบคุมโดยไม่มีเซ็นเซอร์ Hall โดยใช้การตรวจจับตำแหน่งการหมุนจากแรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำ การหมุนด้วยความเร็วสูงเกิดขึ้นได้ด้วยไดรฟ์คลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ 150 ° การไม่ใช้เซ็นเซอร์ Hall ช่วยให้ลดพื้นที่การติดตั้งและค่าใช้จ่ายของ IC รวมถึงการลดขนาดมอเตอร์และการลดต้นทุน

 • ความเร็วในการหมุนที่เสถียรภายใต้การรบกวน

การควบคุมความเร็วแบบลูปปิดจะควบคุมความผันผวนของความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าและโหลดของแหล่งจ่ายไฟ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ MCU ภายนอกเนื่องจาก IC มี NVM ภายในสำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์ความเร็ว

 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านพลังงานต่าง ๆ พร้อมกับ FET ภายนอกที่เหมาะสม

 สามารถใช้ FET ต่าง ๆ ได้เนื่องจากกระแสประตู FET ถูกควบคุมโดย NVM ภายใน

การใช้งาน

พัดลมระบายความร้อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์, เครื่องเป่าลม, ปั๊ม, เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย, เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ ฯลฯ

คุณสมบัติหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์

TC78B009FTG

แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (ช่วงการดำเนินงาน)

5.5 ถึง 27V

วิธีการไดรฟ์

ไดรฟ์แบบคลื่นสี่เหลี่ยม

(การสลับ 120 °, 135 °, 142.5 °และ 150 °)

คุณลักษณธ

ไม่มีเซ็นเซอร์ Hall

เลือกวงปิดหรือควบคุมความเร็ววงเปิดได้

ฟังก์ชั่นสแตนด์บาย

การกำหนดค่าปัจจุบันของเกต FET สำหรับการควบคุมอัตราแบบ slew

การหมุนไปข้างหน้าแบบหรือการหมุนย้อนกลับที่เลือกได้

รองรับการควบคุมความเร็วด้วยสัญญาณ Duty PWM, สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อกและ I2C

รองรับการตั้งค่าต่างๆด้วยอินเตอร์เฟส I2C

บรรจุภัณฑ์

WQFN36 (5มม×5มม×0.8มม)

ตรวจสอบสต็อกและซื้อ

ซื้อออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดไปที่:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78B009FTG&lang=en

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้จัดจำหน่ายออนไลน์กรุณาเยี่ยมชม:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/buy/stockcheck.TC78B009FTG.html

* ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท นั้น ๆ

ติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้า:

System Devices Marketing Dept.II

โทร: +81-3-3457-3332

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

ข้อมูลในเอกสารนี้รวมถึงราคาและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เนื้อหาของบริการและข้อมูลการติดต่อเป็นข้อมูลล่าสุดในวันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

โตชิบาอิเลคทรอนิกส์แอนด์สตอเรจคอร์ปอเรชั่นรวมความแข็งแกร่งของบริษัทใหม่เข้ากับภูมิปัญญาและประสบการณ์ โดยนับตั้งแต่ได้รับการเปิดตัวจากบริษัทโตชิบาในเดือนกรกฎาคม 2560 เราได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในบริษัทอุปกรณ์ทั่วไปชั้นนำและนำเสนอโซลูชันที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์แบบแยกตัวระบบ LSI และ HDD

พนักงานของเราจำนวน 22,000 คน ทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราและให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการร่วมสร้างสรรค์มูลค่าและตลาดใหม่ ๆเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างยอดขายรายปีให้สูงกว่าในปัจจุบัน หรือ 8 แสนล้านเยน(7พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเอื้อให้เกิดอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนทุกที่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005339/en/

ติดต่อสอบถามสำหรับสื่อ:

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Digital Marketing Department

Chiaki Nagasawa

Tel: +81-3-3457-4963

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Toshiba เปิดตัวฮาร์ดไดร์ฟความจุ 6TB สำหรับระบบ DVR และ NVR

Logo

ฮาร์ดไดร์ฟรุ่น DT02-V ที่มีความจุมากถึง 6TB มอบความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–03 ธันวาคม 2562

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba”) เปิดตัวฮาร์ดไดร์ฟรุ่น DT02-V ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องวงจรปิดระบบ analog (DVR) และระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP (NVR)

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูเนื้อหาแบบเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005302/en/

Toshiba: The DT02-V Surveillance HDD Series, high areal density Surveillance 6TB HDD. (Photo: Business Wire)

Toshiba: ฮาร์ดไดร์ฟบันทึกภาพรุ่น DT02-V มีพื้นที่ความจุมากถึง 6TB (รูปภาพ: Business Wire)

ฮาร์ดไดร์ฟรุ่นใหม่นี้ทำงานด้วยเทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบแม่เหล็กเพื่อความหนาแน่นและเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง MD04ABA-V ด้วยความจุ1ที่มากถึง 6TB ซีรีส์ DT02-V จะรองรับความละเอียดในการประมวลภาพ2สูงสุดถึง 32 และยังเหมาะกับการใช้งานบนแพลตฟอร์ม DVR และ NVR มากพอ ๆ กับพื้นที่เก็บไดร์ฟถึง 8 ช่อง

Shuji Takaoka ผู้จัดการทั่วไป แผนกการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกภาพแห่ง Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในตระกูล HDD อย่าง DT02-V สามารถมอบความจุได้ถึง 6TB และออกแบบสำหรับใช้กับกล้องบันทึกภาพบนแพลตฟอร์ม DVR และ NVR นอกจากนี้ยังมีความจุหลากหลายขนาดให้เลือกพร้อมปรับปรุงการประมวลผลวิดีโอด้วยความละเอียดสูง”

DT02-V ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบข้ามวันข้ามคืนที่อุณหภูมิของฮาร์ดไดร์ฟหรือ 40 องศาเซลเซียสสำหรับฟีเจอร์ load/unload ประมาณ 600,000 รอบ ในอัตราการทำงาน3ด้วยความจุ 180TB ต่อปี คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เฟส4 SATA 6Gbit/s พร้อมแคช 128MiB ที่ช่วยลดการย่นของเฟรม พร้อมแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ออกแบบให้ทำงานระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง5 1 ล้านชั่วโมง

สินค้าตัวอย่างฮาร์ดไดร์ฟ DT02-V ขนาดความจุ 4TB วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ส่วนขนาดความจุ 6TB มีแผนวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2563 และขนาดความจุ 2TB จะวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2563

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดดูที่:
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products/client-hdd.html

1 คำจำกัดความของความจุ: Toshiba Memory Corporation กำหนด 1 กิกะไบต์ (GB) เท่ากับ 1,000,000,000 ไบต์ และ 1 เทราไบต์ (TB) เท่ากับ 1,000,000,000,000 ไบต์ อย่างไรก็ตามระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รายงานความจุหน่วยเก็บข้อมูลโดยใช้เลขยกกำลัง 2 สำหรับคำจำกัดความของ 1GB = 2 = 1,073,741,824 ไบต์ ดังนั้นจึงมีความจุน้อยกว่า ทั้งนี้ความจุในการจัดเก็บ (รวมถึงตัวอย่างของไฟล์สื่อต่าง ๆ) จะแตกต่างกันไปตามขนาดไฟล์ การจัดรูปแบบ การตั้งค่า ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ และ/หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรือเนื้อหาสื่อ ความจุที่ฟอร์แมตจริงอาจแตกต่างกันไป

2 ประสิทธิภาพการรองรับของจำนวนกล้องบันทึกภาพกำหนดโดยการจำลองประสิทธิภาพกับกล้องความละเอียดสูงที่อัตรา 4Mbit/s ผลที่แท้จริงอาจเปลี่ยนตามปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของกล้องที่ติดตั้ง ประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีการอัดวิดีโอ รวมทั้งตัวแปรระบบ เช่น ความละเอียด เฟรมต่อวินาที และการตั้งค่าอื่น ๆ

3 การทำงานคือมาตรวัดข้อมูลตลอดทั้งปี และกำหนดโดยปริมาณของข้อมูลที่เขียน อ่าน หรือตรวจสอบตามคำสั่งของระบบโฮสต์

4 ความเร็วในการอ่านและเขียนอาจต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของโฮสต์ เงื่อนไขการอ่านและเขียน และขนาดของไฟล์

5 MTTF หรือระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง ไม่ได้เป็นตัวการันตีหรือประมาณจำนวนอายุการใช้งานสินค้า เป็นค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับอัตราความล้มเหลวของสินค้าจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลถึงการดำเนินงานได้ไม่ถูกต้อง อายุการใช้งานที่แท้จริงของสินค้าอาจต่างจาก MTTF

* ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงราคาและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เนื้อหาบริการ และข้อมูลการติดต่อ เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันในวันที่ประกาศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ชื่อบริษัท สินค้าและบริการทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ นั้น

เกี่ยวกับ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

เป็นบริษัทใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและประสบการณ์ นับตั้งแต่แยกตัวออกจากบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2560 เราได้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านอุปกรณ์ทั่วไป และได้นำเสนอโซลูชันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ระบบ LSIs และ ระบบ HDD อันโดดเด่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เรามีพนักงานจำนวน 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความตั้งใจร่วมกันที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเราให้ถึงระดับสูงสุด และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์มูลค่าและตลาดใหม่ๆ ร่วมกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มยอดขายต่อปีซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านเยน (7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราที่ https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20191202005302/en/

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ:

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

ฝ่ายการตลาดดิจิทัล

Chiaki Nagasawa

โทร: +81-3-3457-4963

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Everbridge ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแจ้งเตือนภัยพิบัติในประเทศเปรู รองรับประชากรและนักท่องเที่ยวกว่า 37 ล้านคน

Logo

ความสำเร็จในเปรูเป็นการตอกย้ำสถานะผู้นำระดับโลกของ Everbridge ซึ่งได้ทำสัญญาเป็นผู้ให้บริการระบบแจ้งเตือนประชาชนในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก

เบอร์ลิงตัน, แมสซาชูเซตส์–(BUSINESS WIRE)–02 ธันวาคม 2562

วันนี้ Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการเหตุวิกฤต ประกาศว่าบริษัทได้รับเลือกโดยกระทรวงคมนาคมและสื่อสารของประเทศเปรู (MTC) ให้ power ระบบ Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia หรือ Sismate ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินล่วงหน้าของประเทศเปรู ข่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการเจรจาด้านสัญญากับ MTC ซึ่ง Everbridge เผยรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงประเทศแต่อย่างใด ชัยชนะครั้งนี้เป็นการตอกย้ำสถานะผู้นำระดับโลกด้านระบบเตือนภัยสำหรับพลเมืองของ Everbridge ด้วยสัญญาที่มีกับประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

(Photo: Business Wire)

(รูปภาพ: Business Wire)

หลังจากที่มีการติดตั้งแล้ว ระบบ Sismate จะเริ่มทำงานเมื่อหน่วยงานที่ชื่อว่า National Institute of Civil Defense หรือ สถาบันป้องกันพลเรือนแห่งชาติของเปรูตรวจพบว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ระบบที่ดูและโดย Everbridge Public Warning จะส่งข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญไปยังโทรศัพท์มือถือทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ระบบการแจ้งเตือน Sismate สามารถใช้เพื่อการฝึกซ้อมได้และสามารถให้การสนับสนุนในปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต ระบบ Sismate ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เกินกว่า 37 ล้านคน รวมถึงประชาชนกว่า 33 ล้านคนที่อาศัยในเปรู รวมถึงผู้มาเยือนในแต่ละปีราว 4 ล้านคน

“เทคโนโลยีนี้ตอกย้ำอีกก้าวของความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติในระดับชาติ ซึ่งสารถทำให้แกร่งขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน” Virginia Nakagawa รองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและสื่อสาร อธิบายกับ El Economista.

“Everbridge รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนประเทศเปรูด้วยระบบเตือนภัยแห่งชาตินี้” David Meredith ประธานกรรมการบริหารของ Everbridge กล่าว “เปรูเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เลือกเป็นพันธมิตรกับ Everbridge ในการติดตั้งระบบเตือนภัยทั่วประเทศ สำหรับปกป้องประชาชนของตนและผู้มาเยือนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้น”

แพลตฟอร์มของ Everbridge ได้รับการติดตั้งมากขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่น รัฐ และระดับชาติทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนกว่า 500 ล้านคนในกว่า 200 ประเทศได้ นอกเหนือจากประเทศเปรูแล้ว ระบบ Everbridge Public Warning ยังได้รับการติดตั้งให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทั่วประเทศในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ กรีซ และรัฐขนาดใหญ่หลายรัฐในอินเดีย รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ซึ่งระบบอยู่ระหว่างการติดตั้งในระหว่างนี้ Everbridge เป็นผู้ให้บริการระบบแจ้งเตือนประชาชนรายแรกที่สนับสนุนประเทศสี่ประเทศในยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ของสหภาพยุโรปที่ให้ประเทศสมาชิกติดตั้งระบบแจ้งเตือนประชากรทั่วประเทศภายในเดือนมิถุนายน ปี 2563

ระบบ Everbridge Public Warning เป็นโซลูชันแบบมัลติชาแนลเพียงระบบเดียวที่ให้ประเทศต่าง ๆ เลือกผสมวิธีสื่อสารแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ระบบแจ้งเตือนประชาชนของ Everbridge จะสื่อสารกับประชาชนตลอดทุกช่วงของเหตุการณ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง (ตำแหน่งที่ตั้งถาวร ตำแหน่งที่ปรากฏล่าสุด และตำแหน่งที่คาดว่าจะไป) สำหรับทำการสื่อสารแบบสองทาง รวมถึงให้ประเทศต่าง ๆ สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได้เร็วที่สุด และเข้าถึงประชาชนในวงกว้างที่สุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประชากรในประเทศและผู้มาเยือนได้ทั้งหมด

เกี่ยวกับ Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) คือบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติและรับมือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ระหว่างเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยสาธารณะ เช่น เหตุการณ์กราดยิง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ รวมถึงเหตุวิกฤตทางธุรกิจอย่างระบบไอทีล่มและการโจมตีทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้าทั่วโลกกว่า 4,800 รายต่างต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มสำหรับจัดการเหตุวิกฤตของบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินข้อมูลที่เป็นภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ระบุตำแหน่งของผู้ตกอยู่ในความเสี่ยง และอุปกรณ์ตอบรับสามารถช่วยเหลือ เริ่มกระบวนการสื่อสารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติผ่านการส่งที่มีความปลอดภัยไปยังอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ กว่า 100 ชนิด และติดตามความคืบหน้าในการเริ่มแผนรับมือ แพลตฟอร์มของบริษัทได้ส่งข้อความไปแล้วกว่า 2.8 พันล้านข้อความในปี 2561 และช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 500 ล้านคนในกว่า 200 ประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วประเทศในออสเตรเลีย สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ กรีซ และรัฐที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียอีกหลายรัฐ การสื่อสารที่สำคัญ ๆ สำหรับบริษัทและแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยขององค์กรประกอบด้วย การแจ้งเตือนแบบกลุ่ม (Mass Notification) การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Incident Management) การเชื่อมต่อความปลอดภัย (Safety Connection™) การแจ้งเตือนด้านไอที (IT Alerting) ศูนย์ควบคุมภาพ (Visual Command Center®) การแจ้งเตือนสาธารณะ (Public Warning) การจัดการเหตุวิกฤต (Crisis Management) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement™) และการส่งข้อความที่ปลอดภัย (Secure Messaging) Everbridge ให้บริการในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ทั้งหมด 9 ใน 10 เมือง ธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 8 ใน 10 แห่ง สนามบินที่มีความหนาแน่นที่สุดในอเมริกาเหนือ 46 ใน 50 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมด 6 ใน 10 แห่ง บริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ระดับโลก 6 ใน 10 แห่ง บริษัทบัญชีที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งหมด 4 แห่ง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 9 ใน 10 แห่ง และบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 5 ใน 10 แห่ง สำนักงานของ Everbridge ตั้งอยู่ในบอสตันและลอสแอนเจลิส รวมถึงในแลนซิง ซานฟรานซิสโก ปักกิ่ง บังกาลอร์ โกลกาตา ลอนดอน มิวนิก ออสโล สิงคโปร์ สตอกโฮล์มและทิลเบิร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.everbridge.com อ่านบล็อกบริษัท และติดตามเราได้ที่ LinkedIn, Twitter และ Facebook

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายใน  “บทบัญญัติการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 รวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์โอกาสและแนวโน้มการเติบโตของระบบสื่อสารที่สำคัญและแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยขององค์กร ธุรกิจในภาพรวม โอกาสทางการตลาด ความคาดหวังต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ เป้าหมายในการรักษาสถานะผู้นำทางการตลาดและเป้าหมายในการขยายตลาดซึ่งเราแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้า และผลกระทบที่คาดการณ์ต่อผลลัพธ์ทางการเงิน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้จัดทำขึ้นในวันที่เอกสารนี้ถูกเผยแพร่และตั้งอยู่บน ความคาดหวัง การประมาณการ การคาดการณ์ และการคาดคะเน รวมถึงความเชื่อและสมมติฐานของฝ่ายบริหารที่เป็นปัจจุบัน ณ ขณะนั้น เมื่อมีการใช้คำว่า "เชื่อ" "คาดการณ์" "ประมาณการ" "ควรจะ" "เชื่อว่า" "ตั้งเป้า" "วางแผน" "เป้าหมาย" "เป็นไปได้" "คาดเดา" "อาจ" "จะ" "อาจจะ" "มุ่งหมาย" คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคำเหล่านี้ที่มีความหมายในเชิงลบ และคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ให้ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เหนือการควบคุมของเรา ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการของเราในการดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้และตอบสนองลูกค้าของเราได้ตามที่คาดหวัง ความสามารถในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่และรักษาและเพิ่มยอดขายจากลูกค้าที่มีในปัจจุบัน ความสามารถของเราในการเพิ่มยอดขายของแอปพลิเคชัน Mass Notification และ/หรือ ความสามารถในการเพิ่มยอดขายของแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของเรา การพัฒนาในตลาดสำหรับระบบสื่อสารที่สำคัญตามเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินโอกาสทางการตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของตลาดของเราอาจไม่ถูกต้อง ผลประกอบการของเราที่ผ่านมาไม่ได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องและเราอาจไม่สามารถรักษาระดับผลกำไรได้ในอนาคต วงจรการขายที่ยาวนานและไม่สามารถคาดเดาได้ของลูกค้ารายใหม่ ลักษณะธุรกิจของเราทำให้เรามีความเสี่ยง ความสามารถของเราในการดึงดูด ควบรวม และรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ ความสามารถของเราในการควบรวมกับธุรกิจและสินทรัพย์ที่เราอาจเข้าซื้อได้สำเร็จ ความสามารถของเราในการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรจัดจำหน่ายและพันธมิตรทางเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถในการจัดการการเติบโตของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของเราในการรับมือกับความกดดันทางการแข่งขัน ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุได้ ความสามารถของเราในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายงานประจำปีของเราในฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้แสดงให้เห็นทัศนะของบริษัท ณ วันที่เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันและไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือเกิดเหตุการณ์ในอนาคตหรือไม่ก็ตาม ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นทัศนะของบริษัทหลังจากวันที่เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์นี้แล้ว

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Everbridge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Everbridge, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

สื่อ:
Jim Gatta
Everbridge
jim.gatta@everbridge.com
215-290-3799

Jeff Young
Everbridge
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Lookout App Defense ขยายกิจการในภูมิภาคเอเปคด้วยกลยุทธ์พันธมิตรและลูกค้าใหม่

Logo

Lookout App Defense มอบความปลอดภัยให้กับแอพมือถือที่ครอบคลุมสำหรับบริการพาณิช BBPOS และ Blibli.com โดยลงนามข้อตกลงการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์กับ Connect APAC

ซานฟรานซิสโก–(บิสิเนสไวร์)–03 ธ.ค. 2562

Lookout, Inc ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยนอกขอบเขตองค์กรประกาศเปิดตัว 2 ลูกค้าใหม่และผู้จัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ App Defense ในเอเชีย  ด้วยการเป็นพันธมิตรการจัดจำหน่ายใหม่กับ Connect APAC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับแนวหน้า Lookout จะสร้างตลาดใหม่สำหรับ App Defense ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์  App Defence ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของภัยคุกคามของอุปกรณ์ผู้บริโภคและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และมัลแวร์ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลจากแอพมือถือ

“การให้ความปลอดภัยแบบมาตรฐานมีความสำคัญสำหรับ BBPOS ขณะที่เรามอบโซลูชันการชำระเงินผ่านมือถือให้แก่ผู้ค้าทั่วโลก” นาย Alex Choi ซีอีโอของ BBPOS Merchant Services Ltd. กล่าว “Lookout App Defense SDK ที่ฝังอยู่ใน BBPOS Merchant Services App ป้องกันลูกค้าจากความพยายามในการรูท/เจลเบรคขั้นสูง การโจมตีเครือข่ายและการยึดครองบัญชีโดยโทรจันและอุปกรณ์สอดส่องขั้นสูง” BBPOS เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินและบัตรที่สร้างโซลูชั่นการชำระเงินที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ยืดหยุ่น และราคาไม่แพง ในทุกสภาพแวดล้อม

ในทำนองเดียวกัน Blibli.com ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 5 ล้านคนเลือก Lookout App Defence เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากการถูกขโมย "ที่ Blibli เราจัดส่งคำสั่งซื้อนับล้านทั่วอินโดนีเซีย” นาย Nayan Jadeja CTO ของ Blibli.com กล่าว “ในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลการสั่งซื้อจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา  Lookout App Defense SDK ที่ฝังอยู่ภายในแอพมือถือของเรามอบการมองเห็นและการป้องกันที่จำเป็นต่อโทรจัน สปายแวร์ ระบบสอดส่อง และเครือข่ายที่เป็นอันตราย”

เพื่อเพิ่มความเป็นผู้นำตลาด Lookout ในภูมิภาค APAC ต่อไป Connect APAC ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จากฮ่องกงจะขายต่อและจัดจำหน่ายโซลูชัน Lookout App Defence ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยของแอพมือถือแบบครบวงจรแก่ลูกค้า

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Lookout เพื่อจัดหาโซลูชั่นการป้องกันแอพมือถือในตลาดเอเชีย” Catherine Wong ซีอีโอของ Connect APAC กล่าว “Lookout นำเสนอโซลูชั่นที่แตกต่างที่สุดซึ่งรับรองว่าแอพมือถือจะได้รับการปกป้องจากความสูญเสียทางการเงินสำหรับผู้บริโภคและองค์กรในโลกดิจิตอลที่กำลังขยายตัว  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างคุณค่าหลักเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรในเอเชีย”

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Connect APAC” Satendar Bhatia, SVP ฝ่ายขายซอฟต์แวร์ฝังตัวที่ Lookout กล่าว “เราจะเร่งการขยายตัวของ Lookout App Defense ในเอเชียและช่วยเหลือองค์กรในการป้องกันจากการถูกขโมยข้อมูล”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lookout App Defense ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Lookout

Lookout เป็นบริษัทด้านความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับนอกขอบเขตองค์กรที่เน้นระบบคลาวด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยขับเคลื่อนโดยชุดข้อมูลโค้ดมือถือที่ใหญ่ที่สุด Lookout Security Cloud ให้การมองเห็นความเสี่ยงทั้งหมดของมือถือ Lookout ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้รายบุคคล องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรเช่น AT&T, Verizon, Vodafone, Microsoft, Apple และอื่นๆ  Lookout มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกและมีสำนักงานในอัมสเตอร์ดัม บอสตัน ลอนดอน ซิดนีย์ โตเกียว โตรอนโต และวอชิงตันดีซี  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.lookout.com และติดตาม Lookout บนบล็อก, LinkedIn และ Twitter

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005852/en/

ติดต่อ:

Lookout PR: Eileen Kemp, press@lookout.com

Thai Herald