Tag Archives: holdings:

Regencell Bioscience Holdings Limited ประกาศราคาเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับนักลงทุนประมาณ 21.9 ล้านดอลลาร์

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–16 กรกฎาคม 2564

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (“Regencell” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทชีววิทยาศาสตร์ระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และการค้าของแพทย์แผนจีน (“TCM”) สำหรับการรักษาความผิดปกติและความเสื่อมของระบบประสาท โดยเฉพาะโรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (“ADHD”) และโรคออทิสติก Autism Spectrum Disorder (“ASD”) ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“การเสนอขาย”) จำนวน 2,300,000 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 9.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยหุ้นสามัญได้รับการอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนในตลาดทุนของ Nasdaq และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สัญลักษณ์ “RGC”

Regencell คาดว่าจะได้รับรายได้รวมประมาณ 21.9 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายนี้ ก่อนที่จะหักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญโดยเพิ่มทุนจำนวน 345,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปได้ภายใน 45 วัน หักด้วยส่วนลดการรับประกันภัย การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

เงินที่ได้จากการเสนอขายนี้จะนำไปใช้เป็นทุนในการศึกษาวิจัยครั้งที่สอง สูตรและผลิตภัณฑ์ TCM ของบริษัท เงินเดือนพนักงาน การเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงและอุปกรณ์ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

การเสนอขายจะดำเนินการบนพื้นฐานของความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชีสำหรับนี้แต่เพียงผู้เดียว

Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท และ Loeb & Loeb LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ Maxim Group LLC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) (หมายเลขไฟล์: 333-254571) และประกาศให้มีผลบังคับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถรับได้จาก Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022 ที่ (212) 895-3745 นอกจากนี้ สามารถรับสำเนาหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov

ก่อนการลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท และจะไม่มีการนำเสนอหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาหากไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียน และจะไม่มี การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการค้าของ TCM สำหรับการรักษาความผิดปกติและความเสื่อมของระบบประสาท โดยเฉพาะ ADHD และ ASD บริษัทเริ่มต้นในฮ่องกงในปี 2557 และเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยครั้งแรกโดยใช้สูตร TCM เฉพาะบุคคลในฮ่องกง บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวยาสูตร TCM ที่เป็นของเหลวมาตรฐานจำนวนสามสูตรสำหรับผู้ป่วย ADHD และ ASD ที่มีอาการเล็กน้อย ปานกลาง และขั้นรุนแรงในฮ่องกงก่อนแล้วจึงค่อยไปสู่ตลาดอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตในประกาศนี้เป็นข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเสนอขายของบริษัท ข้อความที่มีลักษณะการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มทางการเงินในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน รวมทั้งความคาดหวังว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ นักลงทุนสามารถระบุข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ด้วยคำหรือวลี อย่างเช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งเป้า” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้มว่าจะ” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทและการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

ติดต่อ:

องค์กร:
James Chung
Chief Strategy Officer
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

สำหรับนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

สำหรับนักลงทุนนอกภูมิภาคเอเชีย:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Vice President
(212) 836-9611
lcati@equityny.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Asset Value Investors (AVI) เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ถอดและเปลี่ยนคณะกรรมการของ Symphony International Holdings

Logo

ลอนดอน–(บิสิเนสไวร์)–29 เม.ย. 2564

Asset Value Investor (“AVI”) เริ่มรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นของ Symphony International Holdings Ltd (“SIHL”) ซึ่งเป็นหน่วยการลงทุนแบบปิดที่บริหารจัดการจากสิงคโปร์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ให้ช่วยนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่บริษัทหลังจากที่มีผลงานไม่ดีมาหลายปี  AVI ถือหุ้น 15.4% ใน SIHL ในนามของลูกค้าสถาบัน  จากการลงทุนครั้งแรกในปี 2555 ทาง AVI ได้ข้อสรุปแล้วว่าแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไม่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

Tom Treanor  ผู้อำนวย Asset Value Investors เปิดตัวการรณรงค์ใหม่ โดยกล่าวว่า “ผลการดำเนินงานที่แย่ของ Symphony International Holdings Ltd (SIHL) ได้เกิดขึ้นมานานพอแล้ว  เรามีเป้าหมายหลักสองประการและเราต้องการการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมหุ้นของเราเพื่อทำให้เป็นจริง”

เรามุ่งมั่นที่จะ:

 1. ให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับรู้เกี่ยวกับความกังวลของเราเรื่องการบริหารของ SIHL และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ซึ่งในมุมมองของเรานั้นมีความขัดแย้งอย่างแท้จริงและไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไว้ก่อนหน้าผลประโยชน์ของทีมบริหาร
 2. รวบรวมการสนับสนุนที่เพียงพอ (30% รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้น 15.4% ของเราเอง) เพื่อขอ EGM ให้ถอดถอนกรรมการปัจจุบันและแทนที่ด้วยกรรมการใหม่ที่เต็มใจและสามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม  หลังจากได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับมอบอำนาจในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างฉันทามติสำหรับแนวทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

SIHL จดทะเบียนในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตผ่านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในเอเชีย  อย่างไรก็ตาม ผลการลงทุนนั้นต่ำเมื่อวัดเทียบกับดัชนีตลาดหรือกองทุนที่ใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ SIHL ในวันนี้ซื้อขายด้วยส่วนลดมากกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดย AVI เห็นว่าส่วนลดจำนวนมากของ SIHL แสดงถึงคำตัดสินของตลาดเกี่ยวกับประวัติผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อเสนอการลงทุน การกำกับดูแล ผู้จัดการ และคณะกรรมการ

ได้มีการเผยแพร่การนำเสนอย่างละเอียดบนเว็บไซต์เฉพาะ www.savesymphony.com และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างกันซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน:

 1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินและผลการดำเนินงานของราคาหุ้น
 2. การนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างไม่ถูกต้องและการไม่เปิดเผยข้อมูล
 3. การลดราคาอย่างต่อเนื่องต่อ NAV
 4. ผลตอบแทนผู้จัดการมากกว่าของผู้ถือหุ้น
 5. คณะกรรมการที่ขัดแย้งกัน
 6. การลงคะแนนเสียงในปี 2560 ที่ล้มเหลว ผู้ถือหุ้นถอนออกเนื่องจากการความผิดหวัง
 7. ถูกบังคับขายการลงทุน Minor International บางส่วนในราคาต่ำ

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210429005468/en/

ติดต่อ:

Tom Treanor
tom.treanor@assetvalueinvestors.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Pegasus Tech Ventures เปิดตัวกองทุน 50 ล้านดอลลาร์กับ Japanet Holdings

Logo

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย–(บิสิเนสไวร์)–10 มี.ค. 2564

Pegasus Tech Ventures (“Pegasus”) บริษัท ร่วมทุนระดับโลกที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ประกาศความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการช็อปปิ้งทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่น Japanet Holdings (“Japanet”) เพื่อจัดตั้งกองทุนร่วมทุนขององค์กรมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในนวัตกรรมสตาร์ทอัพทั่วโลก

Japanet ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนางาซากิ ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันดีในด้านบริการโฮมช้อปปิ้งและตอนนี้กำลังขยายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ  ทางบริษัทเพิ่งเริ่มโครงการใหม่เพื่อสร้าง “เมืองแห่งสนามกีฬา” ในเมืองนางาซากิ ญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2567  โครงการนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่สนามกีฬา โดยผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสำนักงานธุรกิจ ร้านค้า ปลีกโรงแรม และเวทีการแสดงสด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญของนางาซากิที่จะสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคนี้  Japanet ยังมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างชีวิตผู้สูงอายุและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ทั่วโลก

Japanet มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าโดยการระดมทุนให้กับแนวคิดใหม่ๆ และร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านกองทุนร่วมกับ Pegasus  กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์และส่วนอื่นๆ ของอเมริกาเหนือ รวมถึงในอิสราเอล ยุโรป และเอเชีย

“พวกเราที่ Japanet Group ต้องการค้นหาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงและผู้ประกอบการที่มีความสามารถเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จและมีส่วนสร้างมูลค่าที่แท้จริงให้กับโลกใบนี้  ด้วยการใช้เงินร่วมทุน เราต้องการค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เราสามารถใช้ในโครงการ 'เมืองแห่งสนามกีฬา' ของนางาซากิเพื่อให้เราสามารถมอบบริการใหม่ๆ เช่นการศึกษาเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว และบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น” Akito Takata ประธานและซีอีโอของ Japanet กล่าว

“เราจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกของเราเพื่อแนะนำ Japanet ให้กับสตาร์ทอัพระดับแนวหน้า” Anis Uzzaman ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Pegasus Tech Ventures กล่าว “ด้วยการเชื่อมต่อกันทั้งสตาร์ทอัพและ Japanet เป้าหมายของเราคือการสร้าง แพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับโลกที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอและความสำเร็จของพันธมิตรองค์กรของเรา”

Pegasus จะวางตำแหน่งทีมในซิลิคอนแวลลีย์และในอีก 15 ภูมิภาคทั่วโลกเพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดและเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางของ Japanet และ Pegasus

Pegasus ได้จัดตั้งกองทุนการลงทุนร่วมกับบริษัทระดับโลกกว่า 35 แห่งรวมถึง Aisin Seiki , Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation, ASUS และอื่นๆ

เกี่ยวกับ Japanet Holdings Co. , Ltd.

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ความสุขของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน”Japanet ดำเนินธุรกิจซื้อของที่บ้าน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬารายใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชนในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อที่จะเสริมสร้าง “เวลา ณ ปัจจุบัน”  Japanet ทำงานเพื่อปรับปรุงบริการด้านการดูแลสุขภาพและเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่นการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กๆทั่วโลก และการสนับสนุนพื้นที่ภัยพิบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://corporate.japanet.co.jp/

เกี่ยวกับ Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures เป็น บริษัทร่วมทุนระดับโลกที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 1.5 พันล้านดอลลาร์  Pegasus มอบทุนทางปัญญาและการเงินให้กับบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั่วโลก  นอกเหนือจากการนำเสนอแนวทางแก่นักลงทุนสถาบันแล้ว Pegasus ยังนำเสนอรูปแบบบริการ Venture Capital-as-a-Service (VCaaS) ที่ไม่เหมือนใครสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกที่ต้องการเป็นพันธมิตรกับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พันธมิตรองค์กรมากกว่า 35 รายที่ได้ลงทะเบียนเพื่อทำงานกับ Pegasus ได้แก่ ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz และ Omron  บริษัทเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ Pegasus กว่า 180 บริษัท เช่น SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.pegasustechventures.com

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210310005135/en/

ติดต่อ:

Janice Mok
Pegasus Tech Ventures
408-645-5532
janice@pegasusventures.com

Osaka Gas Co. Ltd.: การลงทุนและสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับ AGP International Holdings Pte. Ltd. พร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่กำลังเดินหน้า

Logo

โอซากา, ญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–22 กรกฎาคม 2019

Osaka Gas Co., Ltd., (Osaka Gas) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ร่วมลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท AGP International Holdings Pte. Ltd. (AGP IH) ผ่านทางบริษัทย่อยที่ชื่อ Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. (OGS) รวมถึงบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ AGP IH และข้อตกลงด้านห่วงโซ่คุณค่าก๊าซธรรมชาติของ Osaka Gas เอง

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190721005041/en/

Key representatives from AG&P, Osaka Gas, and Japan Bank for International Cooperation, sign the equity investment agreement in Makati City. Present during the signing ceremony are (from L-R) Mr Takahito Marushima, Director, Division 1, Equity Investment Department, Equity Finance Group, JBIC; Mr. Shinji Fujino, Managing Executive Officer, Global Head of Equity Finance Group, JBIC; Dr. Jose P. Leviste Jr., Chairman, AG&P; Atty. Marie Antonette Quiogue, General Counsel at AG&P; Mr Tetsuji Yoneda, President & CEO, Osaka Gas Singapore; and Mr. Kei Takeuchi, Senior Executive Officer, Osaka Gas Co., Ltd.

ตัวแทนจาก AG&P, Osaka Gas และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ลงนามในข้อตกลงการลงทุนในตราสารทุน ณ เมืองมากาตี โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนาม (จากซ้ายไปขวา) ดังนี้ มร. Takahito Marushima ผู้อำนวยการฝ่ายที่ 1 แผนกการลงทุนตราสารทุน กลุ่มการเงินตราสารทุน ธนาคาร JBIC, มร. Shinji Fujino ประธานกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการเงินตราสารทุนธนาคาร JBIC, ดร. Jose P. Leviste Jr. ประธาน AG&P, ทนายความ Marie Antonette Quiogue ที่ปรึกษาทั่วไปของ AG&P, มร. Tetsuji Yoneda ประธานและซีอีโอ Osaka Gas Singapore และ มร. Kei Takeuchi เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส Osaka Gas Co., Ltd.

AGP Group เติบโตจากการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มาสู่การเข้าซื้อบริษัท Gas Entec Co., Ltd. (Gas Entec) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขนาดเล็กถึงปานกลาง AGP Group มีทักษะด้านวิศวกรรมและความสามารถด้านการตลาดในอุตสาหกรรม LNG อย่างมาก และมีบทบาทสูงในการพัฒนาธุรกิจ LNG จากการดำเนินธุรกิจสถานีเก็บรักษา LNG แบบลอยน้ำและธุรกิจก๊าซสำหรับเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ปัจจุบัน Osaka Gas ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย โดยเป็นผู้จัดหาก๊าซสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรวมถึงดำเนินธุรกิจบริการด้านพลังงาน และบริษัทมีแผนจะเริ่มธุรกิจในประเทศเวียดนามภายในปีนี้ การลงทุนครั้งนี้และการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทได้ผนึกกำลังความชำนาญในการพัฒนาโครงการและทักษะด้านวิศวกรรมซึ่ง AGP Group มีในธุรกิจ LNG รวมถึงความรู้ด้าน LNG และท่อส่งก๊าซที่ Osaka Gas ได้สะสมมา นับจากนี้ บริษัทจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสถานี้ LNG โรงไฟฟ้า และธุรกิจจัดหา LNG เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการ LNG ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ Daigas Group* จะให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในระยะยาวและแผนธุรกิจระยะกลางหัวข้อ Going Forward Beyond Borders 2030 และจากนี้เป็นต้นไป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะกลายเป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับธุรกิจนี้ และจะมีการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานในต่างประเทศรวมถึงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*Osaka Gas Co., Ltd. ได้เปิดตัวธุรกิจแบรนด์ใหม่ชื่อ “Daigas Group” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ AGP Group

AGP Group มีพนักงานราว 4,000 คน รวมพนักงานที่ทำงานรายโครงการ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศ

Investment Target

AGP International Holdings Pte. Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 600 ถนนนอร์ธบริดจ์ #05-01 จตุรัสพาร์วิว สิงคโปร์ 188778

ประธาน

Joey P. Leviste, Jr

ธุรกิจหลักของกลุ่ม

 • ก่อสร้าง: การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ การก่อสร้างภายในไซต์ การติดตั้งงานภาคสนาม
 • ก๊าซธรรมชาติเหลว: วิศวกรรมและการทดสอบระบบ สถานี LNG และวิธีจัดเก็บแบบทุ่นลอย การขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวแบบ Break-bulking และอื่น ๆ
 • การกระจายก๊าซในเมือง: ระบบขนส่ง พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ครัวเรือน

2. ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง

JBIC

ชื่อ

ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

ที่อยู่

เลขที่ 1-4-1 โอเตมาจิ แขวงชิโยดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการ

Tadashi Maeda

ปีที่ก่อตั้ง

เมษายน 2012 โดยก่อนหน้านี้เป็นธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1950

ธุรกิจหลัก

สถาบันการเงินของรัฐบาลดำเนินการภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ

OGS

ชื่อ

Osaka Gas Singapore Pte. Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 182 ถนนเซซิล #31-02 อาคารเฟรเซอร์ สิงคโปร์ 069547

ตัวแทน

Tetsuji Yoneda

ปีที่ก่อตั้ง

มีนาคม 2013

ธุรกิจหลัก

วิจัย พัฒนา และการลงทุนโดยเฉพาะด้านแหล่งพลังงานและบริการด้านพลังงาน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190721005041/en/

ติดต่อ:

Osaka Gas Co., Ltd. 
แผนกธรุกิจพลังงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หน่วยธุรกิจแหล่งพลังงานและต่างประเทศ 
โทรศัพท์: +81-6-6205-4564

Hankyu Hanshin Holdings Group เข้าสู่ธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศด้วยการลงทุนในอาคารโด่งดังในจาการ์ตา

Logo

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–04 กรกฎาคม 2019

Hankyu Hanshin Properties Corp. (“Hankyu Hanshin Properties”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของ Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (“Hankyu Hanshin Holdings”) กำลังเข้าสู่ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในต่างประเทศด้วยการเข้าเป็นหุ้นส่วนกับอสังหาสองแห่งในอินโดนีเซีย  Plaza Indonesia Complex และ fX Sudirman ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่โดดเด่นในจาการ์ตา Hankyu Hanshin Properties ได้กลายเป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าซื้อหุ้นในนิติบุคคลท้องถิ่น

จาการ์ตาเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำระดับโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอสังหาทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของย่านธุรกิจของจาการ์ตา โดยอยู่ถัดจากสถานีรถไฟสายเหนือ – ใต้ของ MRT ระบบรถไฟใต้ดินแห่งแรกของอินโดนีเซียที่เปิดใช้งานในเดือนเมษายน 2019  การจัดการอาคารจะดำเนินการร่วมกับ Bumi Serpong Damai (“BSD”) บริษัทย่อยของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอินโดนีเซีย Sinarmas Land และฝ่ายอื่นๆ  BSD มีประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ สำนักงาน และอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อื่นๆ ทั้งในและรอบจาการ์ตา รวมถึงการพัฒนาเมือง Bumi Serpong Damai 

Hankyu Hanshin Properties ได้ลงทุนในคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยนอกประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2015 และปัจจุบันมีผลงานมากกว่า 26,000 ยูนิตในห้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่านอกประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับ Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

Hankyu Hanshin Holdings, Inc. ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2006 จากการควบรวมกิจการของ Hankyu Holdings กับ Hanshin Electric Railway  บริษัทดำเนินธุรกิจในพื้นที่ธุรกิจหลักเจ็ดอย่าง ได้แก่ การขนส่งในเมือง อสังหาริมทรัพย์ ความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเดินทาง การขนส่งระหว่างประเทศ และโรงแรม โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น

เกี่ยวกับ Hankyu Hanshin Properties Corp.

Hankyu Hanshin Properties Corp. มีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจลีสซิ่งที่กว้างขวาง โดยมุ่งเน้นทำเลที่อยู่ติดกับเครือข่ายทางรถไฟในโอซาก้า โดยเฉพาะย่านอุเมดะสาย Hankyu และ Hanshin  บริษัทมีประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้จากการให้เช่าและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อพัฒนาธุรกิจในตลาดใหม่ เช่นเขตโตเกียวและประเทศนอกประเทศญี่ปุ่น

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190703005587/th/

สื่อมวลชนติดต่อ:

Ashton Consulting +81-3-5425-7220

Daniel Fath (d.fath@ashton.jp) / Mika Chuma (m.chuma@ashton.jp)

Solera Holdings ประกาศแต่งตั้ง Jeffrey R. Tarr เป็นซีอีโอคนใหม่

Logo

จากประสบการณ์คร่ำหวอดในการทำงานให้แก่บริษัทที่ให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยี Tarr จะนำพาบริษัทเติบโตไปอีกหนึ่งขั้น

เวสต์เลค เท็กซัส–(BUSINESS WIRE)–28 พฤษภาคม 2019

Solera Holdings, Inc. (“Solera”) ผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลการจัดการทรัพย์สินและความเสี่ยง รวมทั้งการให้บริการซอฟต์แวร์แก่อุตสาหกรรมรถยนต์และประกันภัย วันนี้ประกาศแต่งตั้ง Jeffrey R. Tarr เป็นซีอีโอคนใหม่ซึ่งเข้ามาแทนที่ซีอีโอคนก่อนหน้าอย่าง Tony Aquila ซึ่ง Tarr จะนำพาบริษัทเติบโตไปอีกขั้น

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190528005674/en/

Jeffrey R. Tarr, Newly Announced CEO of Solera Holdings

 Jerrey R. Tarr ซีอีโอคนใหม่ของ Solera Holdings

Tarr มีประสบการณ์การทำงานให้แก่หลายหน่วยงานในบริษัทที่ให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยี ล่าสุดก่อนหน้านี้ Tarr รับหน้าที่เป็นซีอีโอและประธานบริษัท DigitalGlobe, Inc. โดยเป็นผู้นำร่องเปิดตัวสินค้านวัตกรรมที่รองรับ AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนั้นยังเปิดตลาดใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทเกือบสามเท่า ก่อนร่วมงานกับ DigitalGlobe นั้น Tarr ทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ IHS Inc. (ปัจจุบันชื่อ IHS Markit Ltd) ซึ่งช่วยแปลงโฉมธุรกิจให้มีการเติบโต สร้างภาพลักษณ์บริษัทให้เป็นที่สุดผู้ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึก

Darko Dejanovic สมาชิกบอร์ดผู้บริหารของ Vista Operating Principal และ Solera กล่าวว่า “ด้วยชั่วโมงบินที่สูงของประสบการณ์ในการสร้างทีมอันทรงประสิทธิภาพและวัฒนธรรมที่มอบคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นจะช่วยให้ Jeff เป็นผู้นำทัพธุรกิจที่สมบูรณ์แบบและช่วยสร้างการเติบโตแก่ Solera ไปอีกขั้น ระหว่างการดำรงตำแหน่งของ Tony ทีมงาน Solera ได้สร้างบริษัทให้เป็นผู้นำระดับโลก เป็นสถานที่แห่งความแข็งแกร่งและเราอยากร่วมงานและสนับสนุน Jeff ในฐานะผู้นำคนใหม่ด้วย”

Jeff Tarr ซีอีโอของ Solera กล่าวว่า “ผมตั้งหน้าตั้งตาที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานเพื่อผลักดันบริษัทให้เติบโตไปข้างหน้า ลงทุนในสินค้า และส่งมอบประสบการณ์ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของ Solera กว่า 50 ปีแล้วที่ Solera ได้พยายามพัฒนาบริการด้านข้อมูลและซอฟท์แวร์แก่อุตสาหกรรมรถยนต์และประกันภัย ปัจจุบันบริษัทได้รับยอดการชำระเงินกว่า 300 ล้านครั้งทั้งปีผ่านระบบของ Solera ซึ่งยังไม่มีบริษัทไหนที่สามารถประยุกต์ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันทรัพย์สินของผู้คนในชีวิตประวันได้ดีกว่านี้”

Tarr ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกบอร์ดการกุศลและบริหารองค์กร เช่น สมาชิกบอร์ดผู้บริหารแห่ง EchoStar Corporation ประธานบอร์ดบัณฑิตศึกษาสาขาการจจัดการธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประธานสภาร่วม World Economic Forum ในหัวข้อเทคโนโลยีทางอวกาศแห่งอนาคต สมาชิกบอร์ดผู้บริหารมูลนิธิภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่แห่งสหรัฐฯ และสมาชิกสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับ Solera

Solera คือผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลการจัดการทรัพย์สินและความเสี่ยง รวมทั้งการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) แก่อุตสาหกรรมรถยนต์และประกันภัย Solera ให้บริการกว่า 90 ประเทศใน 6 ทวีป ปัจจุบันมีลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 235,000 ราย เช่นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากในสหรัฐฯ และยุโรป รวมทั้งบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีรัฐบาลแห่งชาติ สถาบันทางการเงิน ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ หน่วยกำจัดซากรถยนต์ รวมถึงผู้ซื้อและขายรถยนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่ www.solera.com.

ดูข้อมูลต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190528005674/en/

ติดต่อ:

Alan Fleischmann

solera@laurelstrategies.com

202-776-7776

Wedge Holdings: TCG ” Haikyu!! เกมไพ่วอลเลย์บอล” เปิดตัวในอินโดนีเซีย

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE )–18 ธ.ค. 2018

บริษัท Wedge Holdings Co. , Ltd. (สำนักงานใหญ่: Chuo-ku กรุงโตเกียว กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือ Mr. Tatsuya Kinoshita) กำลังพัฒนาเกมแลกเปลี่ยนไพ่ หรือ Trading Card Game (TCG) ชื่อ "Haikyu !! Volleyball Card Game" สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005880/en/

PT. Animart hobi kreatif (Distributor in Indonesia)(Photo: Business Wire)

PT. Animart hobi kreatif (ผู้จัดจำหน่ายในอินโดนีเซีย) (รูปภาพ: Business Wire)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2018 บริษัท Brain Navi Indonesia ซึ่งเป็นฐานธุรกิจด้านเนื้อหาในประเทศอินโดนีเซียได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล" ในกรุงจาการ์ตาหลังจากที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเวียดนาม เรายินดีที่จะแบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับแรกในอินโดนีเซีย

งานเปิดตัวงาน "HAIKYU !! VOLLEYBALL CARD GAME หรือ Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล "

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ที่ CoHive D Lab ในจาการ์ตา บริษัท Brain Navi Indonesia ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์" Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล " สู่ตลาดอินโดนีเซีย นี่เป็นหนึ่งในเกมไพ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับการแปลและการนำเสนออย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก

ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ บริษัทในอุตสาหกรรมบันเทิงและคู่ค้าในประเทศอินโดนีเซีย เช่น Gramedia, blibli, Animart

TCG ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 และเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณในญี่ปุ่นและกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของวงการบันเทิงในญี่ปุ่น ขนาดตลาดของ TCG อยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านเยนและคิดเป็นประมาณ 10% ของทั้งตลาดของเล่นและเกมในประเทศญี่ปุ่น

TCG เป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีเกมชื่อดัง อย่างเช่น Yu-Gi-Oh !, Duel Masters, Cardfight! Vanguard, Weiß Schwarz  ซึ่งไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังถูกนำเสนอไปในหลาย ๆ ภาษาไปยังหลายประเทศ และดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากทั่วโลก

โดยการใช้รูปแบบการต่อสู้โดยตรงของผู้เล่นสองคน การจะชนะได้ผู้เล่นต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ผสมผสานกับชนิดและคุณสมบัตรของไพ่  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า TCG ช่วยเพิ่มความคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น การ์ดที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและสวยงามถือเป็นของสะสมที่มีค่าสำหรับแฟน ๆ TCG ในเวลาเดียวกัน

นับจนถึงตอนนี้ ผู้เล่นในประเทศอินโดนีเซียแทบจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ TCG ของแท้ ยกเว้นแต่เพียงผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเท่านั้น ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องเล่นสินค้านำเข้าหรือผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ และเนื่องจากการที่ไม่มีเวอร์ชันภาษาอินโดนีเซียที่ได้รับอนุญาตให้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ อุปสรรคด้านภาษาจึงทำให้คนมากมายที่อยากเล่นเกมไม่ได้เพลิดเพลินไปกับเกม จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาด TCG ของอินโดนีเซียยังคงถูกมองข้ามไป

ด้วยความตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ TCG ของอินโดนีเซีย ทาง Brain Navi Asia (ภายใต้ Wedge Holdings (ญี่ปุ่น)) จึงได้ขอลิขสิทธิ์จากบริษัท Tomy Company Ltd. ในการพัฒนาและจัดจำหน่าย TCG "Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล "ในภาษาอื่น ๆ อีก 6 ภาษา ซึ่งคราวนี้เราจะทำตลาดในอินโดนีเซียด้วย

เกม  "Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล" ที่น่าสนใจและที่กระตุ้นสติปัญญาได้รับการบ่มเพาะจากตั้งแต่ขั้นตอนการแปล ไปจนถึงการออกแบบ เพื่อเป็นการสัญญาว่าจะตอบสนองความคาดหวังของแฟนคลับ ไปพร้อม ๆ กับการทำให้ให้เยาวชนอินโดนีเซียเข้าถึงหนทางใหม่ของความบันเทิงอย่างเต็มประสบการณ์

ในช่วงการเปิดตัวครั้งแรก ทาง Brain Navi Indonesia จะขายไพ่ชื่อรุ่น Karasuno ซึ่งเป็นรุ่น Starter หรือ รุ่นแรกตามวันและเวลาด้านล่าง

14 ธ.ค. 2018

ร้าน blibli and hobby shops

16 ธ.ค. 2018

ร้านหนังสือ Gramedia (สาขาที่ จำกัด )

ที่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก "Haikyu !! วอลเลย์บอลเกมไพ่ ", Brain Navi อินโดนีเซียยังนำเสนอโอกาสทางธุรกิจและโครงการจาก Brain Navi Asia ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TCG เพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและในตลาดเอเชีย

นอกจากนี้ ในโอกาสนี้ แขกผู้มีเกียรติยังได้มีโอกาสเห็น " Haikyu เกมไพ่วอลเลย์บอล ” ในเวอร์ชัน  ญี่ปุ่น, เวียดนาม และอินโดนีเชีย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีมุมการทดสอบเกมช่วยให้แขกได้ชมและเข้าร่วมการแข่งขันจริง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อสัมผัสกับเกมอันยอดเยี่ยมเกมนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีประชากร 260 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรรุ่นใหม่จำนวนมาก เราหวังว่าตลาดที่มีขนาดใหญ่แห่งนี้จะเปิดโอกาสให้เราสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ มากมายนับจากนี้ไป

เกี่ยวกับ Brain Navi Indonesia

Brain Navi Indonesia (BNI) เป็นชื่อแบรนด์ของธุรกิจบันเทิงในอินโดนีเซียที่ดำเนินการโดย Wedge Holdings Co. , Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น BNI ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมไพ่ แต่ยังมุ่งให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาและการออกใบอนุญาตเนื้อหาผ่านทางตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เนื้อหาญี่ปุ่นในประเทศอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับ Brain Navi Asia ภายใต้ บริษัท Wedge Holdings Co., Ltd. ( (รหัส 2388 ในตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ)

ที่อยู่: อาคาร Hulic Nihonbashihoncho Bldg. 8F 1-9-4 Nihonbashi hon-cho, Chuou-ku, โตเกียว 103-0023

Wedge Holdings Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ในประเทศญี่ปุ่นในฐานะสมาชิกของ Showa Holdings Group (ประเทศญี่ปุ่น) Wedge Holdings Co. , Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นและระดับโลกสำหรับการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมสำหรับแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเช่น Takara Tomy, Konami, Bandai ซึ่งถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ

อะไรคือ "Haikyu !!" เกมไพ่วอลเลย์บอล"

Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอลเป็นเกมแลกเปลี่ยนไพ่ที่ผลิตโดย Takara Tomy ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2014 :ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากการ์ตูนคอมิค Haikyu ที่มีชื่อเสียง ที่เขียนโดย Haruichi Furudate ที่ได้รับการเผยแพร่โดย Shueisha ตั้งแต่ปี 2012 การ์ตูนชุดนี้ได้รับใบอนุญาตในประเทศอินโดนีเซียจาก m&c! Publishing – PT Gramedia Pustaka Utama ทั้งนี้ Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอลกลายเป็นที่นิยมมากจนสามารถคว้าหัวใจของผู้เล่น TCG ได้ และได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเล่น "First TCG" และสนุกไปกับ "Second Hobby" สำหรับแฟนแอนนิเมชั่น

ขณะเล่น Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล เยาวชนจะรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนตัวละครใน Haikyu! ที่รู้คุณค่าของ "Passion ความฝัน" "Effort ความพยายาม" และ "Friends มิตรภาพ" ในขณะเดียวกัน TCG ทำให้ผู้ใช้มีการคิดการวางแผน เพราะต้องอาศัย"การจัดการทรัพยากร Resource management", "การวางแผน Planning" และ "การดำเนินการ Execution" เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์จากการจำลองการคิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขณะนี้“Haikyu !! เกมไพ่วอลเลย์บอล "เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของ TCG ที่เปิดตัวในอินโดนีเซีย ที่ได้ลิขสิทธิ์เต็มรูปแบบ

ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์สองประเภทคือ Starter Deck และ Booster Box

กองไพ่เริ่มต้น หรือ Starter Deck

:

การ์ด 40 ใบสำหรับผู้เริ่มต้น

ประมาณราคาขายปลีก: 135,000 IDR / กอง

Booster Box

:

24 แพ็ค แต่ละแพ็คมี 6 ใบเพื่อต่อยอดจากชุดเริ่มต้น

ราคาขายปลีก: จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005880/en/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Mr. Ardiatma Mardhika (Contents Business Project Managerา)

PT Showa Rubber Indonesia

โทรศัพท์: + 62-21-29000307

มือถือ: +62 81-19959778

อีเมล: ardiatma.ma@brain-navi.asiaWedge Holdings: เปิดตัว TCG “Haikyu!! Volleyball card game” ในเวียดนาม

Logo

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–27 พฤศจิกายน 2561

Wedge Holdings Co., Ltd. (JASDAQ:2388) (ทัสซึยะ คิโนชิตะประธานและซีอีโอ สำนักงานใหญ่ชูโอะคุ กรุงโตเกียว) กำลังพัฒนา TCG "Haikyu!! Volleyball card game" สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาษาชาติต่างๆเหล่านั้น

วันนี้ Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกรุงฮานอย เรายินดีที่จะเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับแรกในเวียดนาม

———————————-

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
“Haikyu!! Volleyball card game”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับ “Haikyu!! Volleyball card game” เข้าสู่ตลาดเวียดนาม ที่ Movenpick Hotel Hanoi จัดเป็นเกมส์การ์ดเทรดดิ้งที่โด่งดังมากที่สุดเกมส์หนึ่งในญี่ปุ่น เกมส์ได้รับการแปลเป็นภาษา เวียดนามให้ได้เล่นกันเป็นครั้งแรกในเวียดนาม

ผู้ที่เข้าร่วมงานคือคู่ค้าและผู้ประกอบการต่างๆในวงการบันเทิงเช่น Kim Dong Publishing House ทาการะ โทมิ ผู้นำในวงการ เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ในตลาดญี่ปุ่น ผู้จัดจำหน่ายเป็นภาษาเวียดนามและผู้ค้าปลีกต่างๆ

เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ถูกคิดค้นขึ้นในปีพ.ศ. 2536 แล้วเติบโตอย่างก้าวกระโดดในญี่ปุ่นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและยัง กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชั้นนำในวงการบันเทิงของญี่ปุ่น เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง “Yu-Gi Oh!” เป็นเกมส์แรกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในระดับนานาชาติที่ได้รับการยกย่องและประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างสูงโดยขายได้ถึงสามหมื่นล้านใบในภาษาต่างๆทั่วโลก เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) เป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีเกมส์ชื่อดังเช่น Yu-Gi-Oh!, Duel Masters, Cardfight!! Vanguard, Weiß Schwarz ซึ่งนอกจากจะโด่งดังในญี่ปุ่นแล้วยังได้รับการนำเสนอในภาษาต่างๆไปสู่หลายๆประเทศทั้งยังดึงดูดกลุ่มนักเล่นเป็นจำนวน มากจากทั่วโลก

ในรูปแบบการต่อสู้โดยตรงของผู้เล่นสองคนเพื่อที่จะชนะผู้เล่นต้องมาพร้อมกลยุทธ์ต่างๆร่วมกับการ์ดแต่ละใบ จะเห็นได้ว่า เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ช่วยเพิ่มความคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น ในขณะเดียวกันการ์ดที่ได้รับการออกแบบมา เป็นอย่างดีและสวยงามนั้น ยังเป็นของสะสมที่มีค่าสำหรับแฟน ๆเกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG)

ผู้เล่นในเวียดนามได้เคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) จากการนำเข้าหรือถูกก้อปปี้จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ผ่านช่องทางอย่างไม่เป็นทางการมานานหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการขาดเวอร์ชันภาษาเวียดนามที่ได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้องซึ่งสร้างขึ้นสำหรับภาษาเวียดนาม อุปสรรคทางด้านภาษาจึงทำให้ผู้เล่นที่มีศักยภาพหลายคนไม่ได้เพลิดเพลินกับเกม ดังนั้นตลาดเกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ของเวียดนาม จึงยังคงถูกมองข้ามไป

เมื่อได้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงจากแฟนคลับเกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ของเวียดนาม Brain Navi Asia (ภายใต้ Wedge Holdings Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น) จึงได้รับใบอนุญาตจาก Tomy Company Ltd. ให้พัฒนาและจัดจำหน่าย “Haikyu!! Volleyball card game” ในตลาดเวียดนาม ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จะออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ "Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!!" โดย Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

“Haikyu!! Volleyball card game” ที่น่าสนใจอย่างมากและเสริมสร้างสติปัญญาให้ผู้เล่นนี้ ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบจากขั้นตอน การแปลจนถึงการออกแบบแก้ไข ซึ่งแน่นอนว่าจะตอบสนองความคาดหวังของแฟนคลับ ในเวลาเดียวกันก็จะช่วยให้เยาวชนเวียดนาม มีความสุขกับความบันเทิงแบบใหม่

ในช่วงการจัดจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงมกราคม พ.ศ.2562 Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. จะร่วมมือกับคู่ค้าและร้านค้าปลีกเพื่อแจกจ่าย Starter Deck รุ่นแรกคือรุ่น Karazuno ไปทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า

ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก “Haikyu!! Volleyball card game” แล้ว Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. ยังนำเสนอโอกาสทางธุรกิจและโครงการต่างๆจาก Brain Navi Asia ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมส์การ์ดเทรดดิ้งเพิ่มเติมในเวียดนามเช่นเดียวกับในตลาดเอเชีย

นอกจากนี้ในงานนี้แขกผู้มีเกียรติยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม “Haikyu!! Volleyball card game” ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาเวียดนาม ยิ่งกว่านั้นมุมการทดสอบเกมช่วยให้แขกได้ชมและเข้าร่วมการแข่งขันจริงด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสกับเกมยอดเยี่ยมนี้

——————————————————————————————————————

เกี่ยวกับ Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. 

ที่อยู่: room 1.3, Floor 1, 03 Phan Van Dat Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd. เป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์โดย Showa Holdings Group (Japan) ที่มีการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ เนื้อหาในเวียดนามตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมส์การ์ดเทรดดิ้ง การให้คำปรึกษา ด้านใบอนุญาตเนื้อหาและธุรกิจการออกใบอนุญาตเนื้อหาผลิตภัณฑ์ซึ่งโปรโมตเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นในเวียดนาม

เกี่ยวกับ Brain Navi Asia ภายใต้ Wedge Holdings Co., Ltd. (Code 2388 ตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ)

ที่อยู่: Hulic Nihonbashihoncho Bldg. 8F 1-9-4. Nihonbashi hon-cho, Chuou-ku, Tokyo 103-0023

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในประเทศญี่ปุ่นในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Showa Holdings Group (Japan), Wedge Holdings Co., Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและของโลกในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผลิตผลิตภัณฑ์เกมส์สำหรับแบรนด์ดังๆในญี่ปุ่นเช่น Takara Tomy, Konami, Bandi ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ

“Haikyu!! Volleyball card game” คืออะไร

Haikyu!! Volleyball card game เป็นเกมส์การ์ดเทรดดิ้งที่ออกโดยทาการะ โทมิ ในประเทศญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2557 โดยมีพื้นฐานมาจาก Haikyu!! ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการ์ตูนชุดที่เขียนขึ้นโดยฮารูอิชิ ฟูรูดาเตะที่ได้รับการเผยแพร่โดยชูอิชะตั้งแต่ปี 2012 การ์ตูนชุดได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายในเวียดนามโดยสำนักพิมพ์ Kim Dong Publishing House ภายใต้ชื่อ "Haikyu!! Chàng khổng lồ tií hon" Haikyu!! Volleyball card game กลายเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากได้คว้าหัวใจของผู้เล่นเกมส์ที่ไม่ใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญ เรื่องเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเล่นเกมส์การ์ดเทรดดิ้งครั้งแรกและผู้เล่นสามารถสนุกกับ "งานอดิเรกอันดับสอง" สำหรับการเล่นแอนิเมชั่นอย่างสนุกสนาน

การเล่น Haikyu!! Volleyball card game นั้น เยาวชนจะรู้สึกราวกับว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนตัวละครใน Haikyu!! เลยทีเดียวที่รู้คุณค่าของ "ความรัก", "ความพยายาม" และ "เพื่อน" ในขณะเดียวกันเกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) ยังช่วยให้ผู้เล่นมีความคิดอ่านทาง กลยุทธเนื่องจากต้องมี "การจัดการทรัพยากร" "การวางแผน" และ "การดำเนินการ" ด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้เล่นได้รับการจำลอง สถานการณ์ที่ดีในการคิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

“Haikyu!! Volleyball card game” เป็นเกมส์การ์ดเทรดดิ้ง (TCG) รุ่นแรกในภาษาเวียดนามที่เผยแพร่ในประเทศเวียดนามพร้อม ด้วยลิขสิทธิ์ฉบับเต็ม
มีผลิตภัณฑ์สองประเภทคือ Starter Deck และ Booster Box

Starter Deck

:

การ์ด 40 ใบ สำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่น

ราคาขายประมาณ 176,000 ดอง ต่อหนึ่ง deck

Booster Box:

24 แพ็คแต่ละแพ็คมีการ์ด 6 ใบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Starter Deck

ราคาขายประมาณ 38,500 ดอง ต่อหนึ่งแพ็ค

ดูเวอร์ชั่นของแหล่งที่มาใน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20181126005808/en/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
Mr. Tran Anh Viet My (Contents Business Development Executive Staff)
Showa Brain Navi Vietnam Co., Ltd.
Tel: +84(28) 38225117
Mobile: +81-902 925 369
Email: my.tr@brain-navi.asia